รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2576 นางสาวภาขวัญ   สีดาพาลี 4/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240083-69633134 กำลังดำเนินการ 
2577 นายภาคภูมิ   ณเชียงใหม่ 22/3 ม.6 บ.โม่งน้อย ซ.- ถ.บ้านโม้งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200089-6366675 กำลังดำเนินการ 
2578 นายภาคราชภูมิ   เชื้อทอง 83 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2579 นายภาคิน   ทาสิงห์คำ 168 ม.2 บ.สันผักหวาน ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300841513721  กำลังดำเนินการ 
2580 นางสาวภาคินี   อินทรสูต 83/18 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000812880257 กำลังดำเนินการ 
2581 นายภาณุ   อุดมใหม่ 74 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360กำลังดำเนินการ 
2582 นายภาณุงพงศ์   วงค์คำมูล 207/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600817652415 กำลังดำเนินการ 
2583 นางสาวภาณุดา   วชรวังส์ 25 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 571500821934914 กำลังดำเนินการ 
2584 นายภาณุพงศ์   ใจวงค์ 79/109 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000861939024  กำลังดำเนินการ 
2585 นายภาณุพงศ์   นูมะหันต์ 94 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2586 นายภาณุพันธ์   พลจร 144/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
2587 นายภาณุวัฒน์   ชะอ้อน 301 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000083-4876159 กำลังดำเนินการ 
2588 นายภาณุวัฒน์   วงศ์เวียน 222/443 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000857247245 กำลังดำเนินการ 
2589 นายภาณุวัฒน์   แก้วคำปา 217 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 561100979496281  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2590 นายภาณุวัต   มีใจ 240 ม.10 บ.บ้านปิน ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2591 นายภานุ   ทิพย์ศรีบุตร 78 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 0946314211   กำลังดำเนินการ 
2592 นายภานุพงศ์   วิญญารัตน์ 300/238 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300873045228  กำลังดำเนินการ 
2593 นายภานุมาศ   บาลีพัตร์ 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2594 นายภานุวัฒน์   พิชัย 93 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100812890896 กำลังดำเนินการ 
2595 นายภานุวัฒน์   พุทธปัญญา 41 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300894338338  กำลังดำเนินการ 
2596 นายภานุวัฒน์   ทองใหม่ 94 ม.18 บ.- ซ.- ถ.บ้านประชาธรรม ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260093-7875563 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2597 นายภานุวัตน์   ทองปลิว 55/5 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200809786873  กำลังดำเนินการ 
2598 นายภารดร   เต้งชู 131/5 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 921800810867765  กำลังดำเนินการ 
2599 นายภารัณยภาส   อยู่เย็น 270 ม.3 บ.- ซ.4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290กำลังดำเนินการ 
2600 นางสาวภาวิณี   อำมะเหียะ 619 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240081-3613093 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396