รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2601 เด็กหญิงภาวิดา   สงนอก ุ60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2602 นายภาสกร   หอมซ่อนกลิ่น 129 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200979905627  กำลังดำเนินการ 
2603 นางสาวภิญญดา   ตรีวิชา 9/23 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2604 นายภูชนก   คำเขียว 25/3 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2605 นายภูชิต   เวชกุล 63 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
2606 นายภูตะวัน   เกษแสนศรี 5 ม.0 บ.0 ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000839761069  กำลังดำเนินการ 
2607 นายภูธิบ   กาวี 219/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม๋ จ.เชียงใหม่ 501000873043234 กำลังดำเนินการ 
2608 นายภูธเนศ   เสือส่าน 126/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190089-9058220 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2609 นายภูบดินทร์   บุญรอด 22/3 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600871208181  กำลังดำเนินการ 
2610 นายภูมรินทร์   กาบจันทร์ 28/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300958479417 กำลังดำเนินการ 
2611 นายภูมรินทร์   ฉวีวงค์ 153 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200861157922  กำลังดำเนินการ 
2612 นายภูริช   จิตรามาตร 38 ม.6 บ.- ซ.- ถ. ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100861596854  กำลังดำเนินการ 
2613 นายภูริยุทธ   กันธิมา 82/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 505900818825563 กำลังดำเนินการ 
2614 นายมงคล   คำวังสวัสดิ์ 55 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300817650116  กำลังดำเนินการ 
2615 นายมงคล   กุฏีแดง 138 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190093-1186474 กำลังดำเนินการ 
2616 นายมงคล   สิทธิไกร 184/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160กำลังดำเนินการ 
2617 นายมงคล   ชินศรี 17 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2618 นางสาวมณฑิรา   ชมภูนุช 19 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  กำลังดำเนินการ 
2619 นายมณีรัตน์   ใจสมัคร 35/176 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2620 นายมนตรี   กลับสงวน 150 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130090-3943882 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2621 นายมนต์   ใจปัญญา 418 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000808498420  กำลังดำเนินการ 
2622 นายมนต์มนัส   ชัยวรรณ 224 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100837614046 กำลังดำเนินการ 
2623 นางสาวมนพร   กะหมายสม 18 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2624 นายมนัสธวัท   สมขาว 227/84 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300827628005 กำลังดำเนินการ 
2625 นางสาวมนัสนันท์   หวังอัครโรจน์ 120 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 811600967376545  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396