รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2651 นางสาวยลธิชา   คงชาแพทย์ 14/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100890882659  กำลังดำเนินการ 
2652 นายยุทธนา   แก้ววัฒนา 761 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000956763938  กำลังดำเนินการ 
2653 นายยุทธนา   โกละกะ 101 ม.- บ.- ซ. ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
2654 นายยุทธนา   สังเกตุกิจ 13/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260082-0974189  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2655 นายยุทธภูมิ   สุวรรณทา 292 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400861986319  กำลังดำเนินการ 
2656 นางสาวยุพา   นาป่า 44/พ ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120กำลังดำเนินการ 
2657 นางสาวยุพารัตน์   เพชโรภาส 50/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600824181389 กำลังดำเนินการ 
2658 นางสาวยุพิน   เมธาอนันต์กุล 18/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800861800424  กำลังดำเนินการ 
2659 นางสาวยุภาภรณ์   ชนะท่อง 94 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 801800800728014  กำลังดำเนินการ 
2660 นางสาวยุภาวดี   ศรีสุระ 43/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241500900839636  กำลังดำเนินการ 
2661 นายยุวดี   ยอดสง่า 133/12 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2662 นางสาวยุวดี   หนูแดง 74 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 850000987393141 กำลังดำเนินการ 
2663 นางสาวยุวดี   ยอดสง่า 133/12 ม.- บ.- ซ.1 ถ.- ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110กำลังดำเนินการ 
2664 นางสาวรชญา   ไชยลำปาง 181/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120096-6289467 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2665 นายรชต   ธาราทรัพย์ 54 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300845549575  กำลังดำเนินการ 
2666 นายรพี   เมืองแก้ว 15/2 ม.4 บ.บ้านกลาง ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200812891092  กำลังดำเนินการ 
2667 นางสาวรมย์ชลี   เรือนคำ 107/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200829322751  กำลังดำเนินการ 
2668 นายรวิกร   หมัดจันทร์ 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2669 นายรอดีลคิสวาน   นวลวรรณ 29/9 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000898798357 กำลังดำเนินการ 
2670 นายรอมลี   บือราแง 21/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-9363-51099  กำลังดำเนินการ 
2671 นางสาวระพีพร   รองนาค 333 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861100936508106 กำลังดำเนินการ 
2672 นายระพีพัฒน์   จาเรือง 130/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800884305793  กำลังดำเนินการ 
2673 นางสาวรักษา   ศรีคำเวียง 2/6 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1313006144427648  กำลังดำเนินการ 
2674 นายรังสรร   ขาเหล็ก 156 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220กำลังดำเนินการ 
2675 นายรัชชานนท์   อภิชัย 85 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500848102640  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396