รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2651 นางสาวฤชาดา   ไชยาวุฒิ 59 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260  กำลังดำเนินการ 
2652 นายฤทธิชัย   ตาบุรี 78/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8206963 กำลังดำเนินการ 
2653 นายฤทธิพล   วงศ์รัตนมัจฉา 481/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300089-8508808 กำลังดำเนินการ 
2654 นายฤทธิไกร   ดอนอินทร์ 102/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5014009870908406  กำลังดำเนินการ 
2655 นางสาวฤทัยรัตน์   นันชัย 32/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130096-7976938 กำลังดำเนินการ 
2656 นายลงกต   โชชื่น 34 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300851191742  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2657 นางสาวลลิตา   ปู่เสาร์ 4/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240082-900015 กำลังดำเนินการ 
2658 นางสาวลลิตา   รัตนะ 47/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 842900805330238 กำลังดำเนินการ 
2659 นายลัญจกร   เหมราช 10/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200947837112  กำลังดำเนินการ 
2660 นางสาวลัดดา   ยังทน 186/2 ม.03 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000920958299 กำลังดำเนินการ 
2661 นางสาวลัดดาวัลย์   ส่องแสง 280/ช ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150094-7126762 กำลังดำเนินการ 
2662 นางสาวลัดลาวัลย์   สองนา 78 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 92000086962936  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2663 นางสาวลัทธพรรณ   พันธุ์ดอน 387 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100888010233 กำลังดำเนินการ 
2664 นางสาวลานนา   ศรีกิจรัตน์ 122/75 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180087-1900200 กำลังดำเนินการ 
2665 นายลายสือ   นพรัตน์ 2/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000839441360  กำลังดำเนินการ 
2666 นางสาวลำไพพรรณ   เสนาชุม 59 ม.5 บ.ท่าคันโท ซ.- ถ.- ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900845182605  กำลังดำเนินการ 
2667 นายลิขิต   นิธิเกษมสมบัติ 175 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
2668 นายลี   แซ่ลี 152 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 082-1905329 กำลังดำเนินการ 
2669 นายวงค์นเรศ   ป้อมเสือ 1268 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000892479712 กำลังดำเนินการ 
2670 นายวงศกร   ปัญญาดวง 130 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270080-1202954 กำลังดำเนินการ 
2671 นายวชิรนนท์   กรรณิกา 288 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2672 นายวชิรวิชญ์   วงค์กรณ์ 49 ม.3 บ.บ้านท่าวังพร้าว ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200945715454  กำลังดำเนินการ 
2673 นายวชิราธร   พวงรัตน์ 211/30 ม.6 บ.สันโป่ง ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800993716589  กำลังดำเนินการ 
2674 นางสาววชิราลักษณ์   จักรคำ 71/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800866572722 กำลังดำเนินการ 
2675 นางสาววณิสรา   จันทบูรณ์ 131 ม.13 บ.- ซ. ถ.- ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388