รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2801 นางสาววิลาวรรณ   ดีอินทร์ 89 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000098-8503256 กำลังดำเนินการ 
2802 นางสาววิลาสินี   บุญพู่ 43/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230081-0826048 กำลังดำเนินการ 
2803 นายวิวัฒน์   ควรนาม 182 ม.8 บ.ไผ่ ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2804 นายวิศิษฎ์   ยินดีมาก 14 ม.- บ.- ซ. ถ.พุนพินใต้ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
2805 นายวิเลส   อินทา 3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 551400899550242  กำลังดำเนินการ 
2806 นายวิโรจน์   สุธชนติ 45 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2807 นายวิโรจน์   แซ่ท้าว 66 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160กำลังดำเนินการ 
2808 นายวิโรจน์   ทรงสวัสดิ์วงศ์ 52 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110กำลังดำเนินการ 
2809 นางสาววิไลภรณ์   ปุริมาตย์ 22 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37123093-4259763 กำลังดำเนินการ 
2810 นายวีรชัย   แซ่ฟุ้ง 11/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
2811 นายวีรชิต   พงษ์ตุ้ย 127/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200932703757 กำลังดำเนินการ 
2812 นางสาววีรดา   แหยมเกตุ 158 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
2813 นายวีรพัชร   เดือนโชติ 543/320 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000979319542  กำลังดำเนินการ 
2814 นายวีรพัฒน์   นามปน 37 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2815 นายวีรภัทร   ยลมุกดา 636/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000900985070 กำลังดำเนินการ 
2816 นายวีรภัทร   ศูนย์กลาง 52 ม.17 บ.จุนรัชดา ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.จุน จ.พะเยา 56150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2817 นายวีรภัทร   ปรีชาพจน์ 85/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300929381174  กำลังดำเนินการ 
2818 นายวีรยุทร   นวลนิ่ม 17/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000838617148 053115180 กำลังดำเนินการ 
2819 นายวีรวัฒน์   กิตติวาณิชย์ 225 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170083-5798927 กำลังดำเนินการ 
2820 นายวีรวัฒน์   ราชวงษ์ 113/21 ม.1 บ.- ซ.- ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000993091505 กำลังดำเนินการ 
2821 นายวีรวัฒน์   แก้วเทพ 68 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2822 นายวีรศักดิ์   สุปินบุตร 29/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 842100884508937  กำลังดำเนินการ 
2823 นายวีรสัณห์พงศ์   ตรีโชติ 26/1 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181900906375542  กำลังดำเนินการ 
2824 นายวีระชัย   รัตนภมรสุข 187 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200871827076 กำลังดำเนินการ 
2825 นายวีระชัย   บุญสูง 76 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501410873651480 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388