รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2876 นายศรัณญ์   ไหวพริบ 137 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 511200844807489 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2877 นายศรัทธา   เกตุอินทรีย์ 273 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240086-0035204 กำลังดำเนินการ 
2878 นายศรางกูล   เอียดวารี 46/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130087-3939115 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2879 นายศราวุฒิ   อินวันสม 32 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 502400841565108 กำลังดำเนินการ 
2880 นายศราวุธ   มีนา 30/7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-1116018 กำลังดำเนินการ 
2881 นายศราวุธ   เจริญสุข 12/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120090-1147833 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2882 นายศราวุธ   แสนวัง 73 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2883 นางสาวศรินยา   จันทร์ดารา 105/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-5687895 กำลังดำเนินการ 
2884 นายศรีกีระติกาน   กว่าจา 180 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130098561983  กำลังดำเนินการ 
2885 นางสาวศรีนา   สุวรรณอินทร์ 25/ช ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110094-7099429 กำลังดำเนินการ 
2886 นางสาวศรีไพร   แซ่ฟุ้ง 74/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110083-3237783 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2887 นายศรุต   สุดาเดช 156 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400918909774  กำลังดำเนินการ 
2888 นายศวนันต์   มะลี 38 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130092-7109536 กำลังดำเนินการ 
2889 นางสาวศวรรยา   บัวภา 189 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2890 นางสาวศศิกาญจน์   สุระนิน 63/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
2891 นางสาวศศิชา   พุทธจันทร์ 157 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400866721248  กำลังดำเนินการ 
2892 นางสาวศศิธร   สินจู 107/4 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150081-7657380 กำลังดำเนินการ 
2893 นางสาวศศิธร   กระจ่างผล 2/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110  กำลังดำเนินการ 
2894 นางสาวศศิประภา   สอนสุนทร 65 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
2895 นายศศิพงษ์   เจริญนาวี 5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-7762616 กำลังดำเนินการ 
2896 นางสาวศศิภา   พงษ์มูล 115 ม.6 บ.หนองแฝก ซ. ถ. ต. อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400932123878  กำลังดำเนินการ 
2897 นางสาวศศิภา   คิดสม 78 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 721800984032970 กำลังดำเนินการ 
2898 นางสาวศศิวิมล   พัฒณถลาง 20/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 842400808896871 กำลังดำเนินการ 
2899 นางสาวศศิวิมล   สันต์เกษม 16/3 ม.2 บ.- ซ.4 ซับครก ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-7902497 กำลังดำเนินการ 
2900 นายศักดิ์ชัย   จั่นหนู 53/2 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392