รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2901 นายศักดิ์บุญเลิศ   นาทองบ่อ 245 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
2902 นายศักดิ์สิทธิ์   มีสัมพันธ์ไมตรี 60/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100962879856 กำลังดำเนินการ 
2903 นายศักดิ์สิทธิ์   เหินสันเทียะ 6/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430084-4770593 กำลังดำเนินการ 
2904 นายศักย์ศรณ์   เหล็กพิมาย 189 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500869191983  กำลังดำเนินการ 
2905 นายศาสตรา   เข้มเอี่ยม 567 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110833569085  กำลังดำเนินการ 
2906 นางสาวศิรประภา   กาหลง 45 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360กำลังดำเนินการ 
2907 นางสาวศิราพร   สุธงสา 78/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600892424135  กำลังดำเนินการ 
2908 นางสาวศิริกัญญารัตน์   อ่วมสกุล 12/3 ม.03 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500924520042 กำลังดำเนินการ 
2909 นางสาวศิริกาญจน์   สมภาวะ 270/1 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
2910 นางสาวศิริขวัญ   ม้าวทุ่งตัน 40/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100กำลังดำเนินการ 
2911 นางสาวศิรินภา   มาลัย 418 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501600875970980  กำลังดำเนินการ 
2912 นางสาวศิรินันท์   ประเสริฐ 41/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250091-8522023 กำลังดำเนินการ 
2913 นางสาวศิรินโย   มโนจันทร์ 104/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150080-1310853 กำลังดำเนินการ 
2914 นางสาวศิริพร   ทิศแสน 14 ม.4 บ.เมืองนะ ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100871922961  กำลังดำเนินการ 
2915 นายศิริภัทร   ทิพย์เนตร 144 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360  กำลังดำเนินการ 
2916 นางสาวศิริมาศ   กรองแก้ว 178 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 503100801306942 กำลังดำเนินการ 
2917 นางสาวศิริรัตน์   แซ่จ๋าว 9/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110 096-2492204 กำลังดำเนินการ 
2918 นางสาวศิริรัตน์   ศรีลับศรี 151/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000890710557  กำลังดำเนินการ 
2919 นางสาวศิริลักษณ์   บุญเทียน 464 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 672200901489008  กำลังดำเนินการ 
2920 นางสาวศิริลักษณ์   เกตุศรีทอง 26/12 ม.5 บ.- ซ.ประสาททองคำ ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120090-8140171 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2921 นางสาวศิริลักษณ์   จันทบูรณ์ 247 ม.5 บ.บุ่งคล้า ซ.- ถ.- ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 461100613187112  กำลังดำเนินการ 
2922 นางสาวศิริวรรณ   สายเลิศ 111 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210086-1814029 กำลังดำเนินการ 
2923 นายศิริศักดิ์   ถาน้อย 28/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400846148550 กำลังดำเนินการ 
2924 นายศิริศักดิ์   ปะทุมมา 71/34 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000098-1471695 กำลังดำเนินการ 
2925 นายศิริศาสตร์   ชัยยศสมบูรณ์ 35/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500979325952 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394