รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2976 นางสาวศุภาพร   อิ่มเดชา 109/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800895593165  กำลังดำเนินการ 
2977 นายศุภโชค   ใจสุรินทร์ 192 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501600957714761 กำลังดำเนินการ 
2978 นางสาวสกาวเดือน   บัวปัน 124 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230085-5230805 กำลังดำเนินการ 
2979 นายสงกรานต์   พุทธา 91/451 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130099-2754642 กำลังดำเนินการ 
2980 นายสงกรานต์   อยู่เจริญ 22/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300890818328  กำลังดำเนินการ 
2981 นายสดายุ   ไชยชมพู 179 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2982 นายสถาพร   แซ่ตั้ง 473 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100898535862 กำลังดำเนินการ 
2983 นายสถาพร   ปาคำ 119/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 541600848078825 กำลังดำเนินการ 
2984 นายสถาพร   ประสม 13/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
2985 นายสถิตย์พันธ์   ลุประสงค์ 112 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2986 นายสมคิด   ลาหู่นะ 261 ม.16 บ.ห้วยน้ำขุ่น ซ. ถ. ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  กำลังดำเนินการ 
2987 นายสมชาย   แซ่โล่ 86 ม.07 บ.บ้านหลวง ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
2988 นายสมชาย   อ่อง 16 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800884322687  กำลังดำเนินการ 
2989 นายสมชาย   ปัญญา 141/364 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300894344359  กำลังดำเนินการ 
2990 นายสมชาย   แซ่ต้วน 92/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700848036142  กำลังดำเนินการ 
2991 นายสมชาย   ยงทรัพย์ 130/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2992 นายสมชาย   มูลทอง 39 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2993 นายสมชาย   จะกอ 572 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110098-7997182 กำลังดำเนินการ 
2994 นายสมชาย   มาเยอะ 229 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100093-2250958 กำลังดำเนินการ 
2995 นายสมชาย   ดุษฎี 28/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300838030786  กำลังดำเนินการ 
2996 นายสมบัติ   แซ่ต้วน 44 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700848036142 กำลังดำเนินการ 
2997 นายสมบัติ   กำเนิดมงคล 120/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130093-1659920 กำลังดำเนินการ 
2998 นายสมบัติ   เตรียมพยุง 172 ม.7 บ.สิบสองพัฒนา ซ. ถ. ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140  กำลังดำเนินการ 
2999 นายสมบูรณ์   เบกา 102 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3000 นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100819609744 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396