รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2976 นายสิทธิพล   กุลนะ 28/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600932936861 กำลังดำเนินการ 
2977 นายสิทธิโชค   พันทา 21/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200913076536 กำลังดำเนินการ 
2978 นางสาวสินานันท์   ศรีวรรณ์ 32/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300828941873  กำลังดำเนินการ 
2979 นายสิรภพ   แจวมูแฮ 105/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600913084105 กำลังดำเนินการ 
2980 นายสิรวิชญ์   บัวคำ 384/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000866716188 กำลังดำเนินการ 
2981 นายสิรวิชญ์   วันแสน 9/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100867193871  กำลังดำเนินการ 
2982 นายสิรวิชญ์   บุญคง 259 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100876524460  กำลังดำเนินการ 
2983 นางสาวสิริกานต์   คิดล้ำเลิศ 130/45 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100091-1431548 กำลังดำเนินการ 
2984 นางสาวสิริธร   โสภณภูมิปัญญา 174 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270089-5534044 กำลังดำเนินการ 
2985 นางสาวสิรินทร์   สารภีเพ็ชร 25/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100828949264 กำลังดำเนินการ 
2986 นางสาวสิรินีย์   ฉัตรเงิน 175/0 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150085-0417171 กำลังดำเนินการ 
2987 นางสาวสิริมา   มาลัยนาค 120/14 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100849481304 กำลังดำเนินการ 
2988 นางสาวสิริรัตน์   หลีจ๊ะ 49 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000828961587  กำลังดำเนินการ 
2989 นางสาวสิริรัตน์   ดาบสมเด็จ 73/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130094-7341618 กำลังดำเนินการ 
2990 นางสาวสิริรัตน์   อ้นแก้ว 4/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 842600937287461 กำลังดำเนินการ 
2991 นางสาวสิริลักษณ์   บัตรมาก 30 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200816414087 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2992 นางสาวสิริวรรณ   ขาวสวย 149/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220089-2872677 กำลังดำเนินการ 
2993 นายสิริวัฒน์   ชัยมงคล 166 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000899568541  กำลังดำเนินการ 
2994 นายสิริศักดิ์   กลิ่นกลั่น 117/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130089-9113866 กำลังดำเนินการ 
2995 นางสาวสิวาพร   อินทรสุทธิ์ 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290  กำลังดำเนินการ 
2996 นายสีหนาท   ยางศรี 51 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600623844058  กำลังดำเนินการ 
2997 นางสาวสุกกัญญา   สัตตะโส 90/3 ม.08 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 161100899030593 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2998 นางสาวสุกัญญา   พิมพา 57/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000868855326 กำลังดำเนินการ 
2999 นางสาวสุกัญญา   วงศ์วัฒนา 1 ม.- บ.หนองป่าครั่ง ซ.6ก ถ.ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000907539029  กำลังดำเนินการ 
3000 นายสุขธิสิทธิ์   พยัคน้อย 83/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300892385573  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384