รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3076 นางสาวสุกัญญา   วงศ์วัฒนา 1 ม.- บ.หนองป่าครั่ง ซ.6ก ถ.ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000907539029  กำลังดำเนินการ 
3077 นายสุขธิสิทธิ์   พยัคน้อย 83/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300892385573  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3078 นายสุขสันต์   ผินสูงเนิน 27/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
3079 นายสุขเกษม   คันธรส 109/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100898350930  กำลังดำเนินการ 
3080 นางสาวสุชาดา   วรรณรัตน์ 75 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190093-1800213 กำลังดำเนินการ 
3081 นางสาวสุชาดา   คชรัตน์ 225 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150090-4891022 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3082 นางสาวสุชาดา   มีช้าง 38/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130093-5415575 กำลังดำเนินการ 
3083 นายสุชาติ   คะนอ 181/59 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100931801286  กำลังดำเนินการ 
3084 นางสาวสุดาพร   พรมฉายา 17 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50120084-7418361 กำลังดำเนินการ 
3085 นางสาวสุดารัตน์   อินทรากำแหง 21/13 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 182600870949321  กำลังดำเนินการ 
3086 นางสาวสุดารัตน์   แสนยากุล 4 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280086-2019242 กำลังดำเนินการ 
3087 นางสาวสุดารัตน์   บุญสุวรรณ 30 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200816414087 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3088 นายสุดี   แสนนาม 35 ม.7 บ.บ้านหนองแวง ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 402100902879284  กำลังดำเนินการ 
3089 นายสุดไพร   สุดดี 66 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 131400908190025  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3090 นางสาวสุตรีลักษ์   ไกรแก่ม 243 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 411500982450413  กำลังดำเนินการ 
3091 นางสาวสุทธนี   คอโพ 10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130กำลังดำเนินการ 
3092 นางสาวสุทธิชา   โหนา 99/16 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3093 นายสุทธิพงศ์   อำพันธ์ 99 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290099998074 กำลังดำเนินการ 
3094 นายสุทธิพงศ์   มาโน 104 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000907612568  กำลังดำเนินการ 
3095 นายสุทธิพงศ์   ร่มเย็น 16/3 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 221600624656761  กำลังดำเนินการ 
3096 นายสุทธิพงษ์   คนหาญ 149/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000978746519 กำลังดำเนินการ 
3097 นายสุทธิพงษ์   สมพงษ์ 2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
3098 นายสุทธิพร   มีสิทธิ์ 33/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3099 นางสาวสุธาสิณี   กันเชียง 101 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100801067196  กำลังดำเนินการ 
3100 นายสุธิชัย   ลิ้มไพบูลย์ 399/38 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100821804384  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396