รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3076 นางสาวสุธิดา   คะวิญญา 123/2 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160086-2275933 กำลังดำเนินการ 
3077 นางสาวสุธิดา   เมืองใหม่ 101/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811700822894351  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3078 นายสุธินันท์   ปันกุย 13/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300810237362 กำลังดำเนินการ 
3079 นายสุนทร   แซ่ด้าน 29/20 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700902575715  กำลังดำเนินการ 
3080 นางสาวสุนารี   สมใจ 188/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3081 นางสาวสุนิตา   ทองละมุล 67/8 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  กำลังดำเนินการ 
3082 นางสาวสุนิสา   ศรีหา 17/2 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 503300931674699  กำลังดำเนินการ 
3083 นางสาวสุนิสา   อะทุน 98/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210094-0250230 กำลังดำเนินการ 
3084 นางสาวสุนิสา   ไมขุนทด 227/2 ม.2 บ.- ซ.2 ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000086-1402687 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3085 นางสาวสุนิสา   คันทับ 31/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000  กำลังดำเนินการ 
3086 นางสาวสุนิสา   แก้วนก 102 ม.07 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300898007089  กำลังดำเนินการ 
3087 นายสุพรรณ   มหาภัทรเลิศพงษ์ 15/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150กำลังดำเนินการ 
3088 นางสาวสุพรรษา   สุขสบาย 101 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180090-4646187 กำลังดำเนินการ 
3089 นางสาวสุพรรษา   ศรีวิระ 7 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600894043524  กำลังดำเนินการ 
3090 นายสุพลรเดช   สุริโย 187 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3091 นางสาวสุพัฒตรา   กายสิทธ์ิ 7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100904391572  กำลังดำเนินการ 
3092 นายสุพัฒน์   เกตุทับ 19/3 ม.12 บ.- ซ.สุขใจ ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120088-6787989 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3093 นางสาวสุพัตรา   เลายี่ปา 74 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150093-1414067 กำลังดำเนินการ 
3094 นางสาวสุพัตรา   ไชยะหงษ์ 58 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300873022496  กำลังดำเนินการ 
3095 นางสาวสุพัตรา   บุดารัมย์ 15/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-0188793 กำลังดำเนินการ 
3096 นางสาวสุพัตรา   สุขเกษม 18 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-5030926 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3097 นางสาวสุพัตรา   เพชรตะกั่ว 165/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130096-8375200 กำลังดำเนินการ 
3098 นางสาวสุพัตรา   ขยันดี 171 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000085-6155214 กำลังดำเนินการ 
3099 นางสาวสุพัตสา   เสนพิมพันธ์ 116 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 411900993045039  กำลังดำเนินการ 
3100 นางสาวสุพิชญา   ประภากรสุภัค 468 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000831369157 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392