รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3176 นางสาวอภิญญา   อนันตะบุตร 32 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160087-2244054 กำลังดำเนินการ 
3177 นายอภิปรัชญ์   ชุ่่มวงศ์ 214 ม.12 บ.แม่ใส ซ. ถ. ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 560000861830136  กำลังดำเนินการ 
3178 นางสาวอภิรดี   คำปวน 131/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140082-6992810 กำลังดำเนินการ 
3179 นายอภิรักษ์   วงสา 46 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-1214221 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3180 นายอภิวัฒน์   จันเขียว 64 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
3181 นายอภิวัฒน์   มาปาน 143/9 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-9263450 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3182 นายอภิสรรค์   รักถนอม 31/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 161100890088355  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3183 นายอภิสิทธิ์   ขาวสวย 41 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300861165319  กำลังดำเนินการ 
3184 นายอภิสิทธิ์   ลาบือ 211 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900844846778  กำลังดำเนินการ 
3185 นายอภิสิทธิ์   ทองระอา 61/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300947082901  กำลังดำเนินการ 
3186 นายอภิสิทธิ์   ใจกล้า 152/20 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200932288919  กำลังดำเนินการ 
3187 นายอภิสิทธิ์   มีชอบ 36/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240กำลังดำเนินการ 
3188 นายอภิสิทธิ์   รักร่วม 67 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 811400862829133  กำลังดำเนินการ 
3189 นายอภิเชษฐ์   นาคำ 116/27 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000824224054 กำลังดำเนินการ 
3190 นายอภิเชษฐ์   ศรีคง 37 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120098-5768691 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3191 นายอภิเชษฐ์   แก้วเคน 3/7 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000090-1276039 กำลังดำเนินการ 
3192 นายอมร   ป้อมภู่ 99/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
3193 นางสาวอมรรัตน์   แซ่จั้ง 195 ม.7 บ.- ซ.- ถ.บ้านจัดสรร ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 842600800383803  กำลังดำเนินการ 
3194 นายอมรเทพ   แก้วเกตุ 470 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100941586168 กำลังดำเนินการ 
3195 นายอรชุน   ชนัฐฐา 36/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 581300892664136  กำลังดำเนินการ 
3196 นางสาวอรณิชา   ผลผลา 37/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210083-1069212 กำลังดำเนินการ 
3197 นางสาวอรนิภา   หาญจริง 16 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
3198 นางสาวอรพรรณ   เลายี่ปา 145 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350085-6278575 กำลังดำเนินการ 
3199 นางสาวอรพรรณ   อักษรแป้น 78 ม.- บ.- ซ. ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
3200 นางสาวอรพิน   สินวัฒนากุล 6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000808487671  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386