รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3276 นายอรรถชัย   เมืองวงษ์ 149/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300896077358 กำลังดำเนินการ 
3277 นายอรรถพงษ์   จงศรี 94 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 503100892131379  กำลังดำเนินการ 
3278 นายอรรถพล   โรจน์ประดิษฐ์ 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000866724801  กำลังดำเนินการ 
3279 นายอรรถพล   ชมพูนุช 173/31 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240089-0832524 กำลังดำเนินการ 
3280 นายอรรถพล   โรจน์ปาน 57/4 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-5164813 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3281 นายอรรถพล   อิ่มอุรา 37/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3282 นายอรรถโกวิท   เพ็งจันทร์ 69 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-1323501 กำลังดำเนินการ 
3283 นางสาวอรวรรณ   เขียวพันธุ์ 65/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240กำลังดำเนินการ 
3284 นางสาวอรวี   หนูคำเชื้อ 6/2 ม.7 บ.- ซ.7 ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-2974357 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3285 นางสาวอรอนงค์   พะเทศ 5/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-2955787 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3286 นางสาวอรัญญา   นายลู่ 101/ช ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350093-2725321 กำลังดำเนินการ 
3287 นางสาวอรัญญา   ไชยนาน 156/26 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 841900950310462 กำลังดำเนินการ 
3288 นายอรุณ   สัญเพียร 44/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120090-4200160 กำลังดำเนินการ 
3289 นางสาวอรุณทิพย์   โตเขียว 128 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
3290 นายอรุณรัชช์   สถา 12 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100871775562  กำลังดำเนินการ 
3291 นายอรุณรัตน์   แดนหงษี 42/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-1065116 กำลังดำเนินการ 
3292 นางสาวอรุณลักษณ์   ถิ่นเดช 14 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000090-6749088 กำลังดำเนินการ 
3293 นายอลงกฎ   ศรอินทร์ 21/52 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300980351804  กำลังดำเนินการ 
3294 นายอลงกรณ์   ไชยราช 180/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300861954846 กำลังดำเนินการ 
3295 นายอลงกรณ์   มะลิธิ 227 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800835731623  กำลังดำเนินการ 
3296 นายอลงกรณ์   กันทา 144 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000848058465  กำลังดำเนินการ 
3297 นายอลงกรณ์   เกษรแก้ว 173 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100808490288  กำลังดำเนินการ 
3298 นายอลงกรณ์   เกิดลาภ 14/1 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
3299 นางสาวอวัสดา   คำตา 139/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600914800300 กำลังดำเนินการ 
3300 นายอะเบ   แซ่หลี่ 77 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396