รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3351 นางสาวอาลิสา   โพธิ์ทอง 133 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110099-2134239 กำลังดำเนินการ 
3352 นายอาลุ่ม   อาจอ 5/ส ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110081-1647001 กำลังดำเนินการ 
3353 นายอาสะ   หย่าจา 38/ช ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150กำลังดำเนินการ 
3354 นายอาหื่อ   เชอหมื่อ 296/พ ม.26 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110กำลังดำเนินการ 
3355 นางสาวอาแหม่   แซเปียว 47/ช ม.2 บ.อาแหละ ซ.- ถ.- ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110กำลังดำเนินการ 
3356 นายอำนาจ   วงค์คำ 109/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100932289164 กำลังดำเนินการ 
3357 นางสาวอำภา   ลุงมู 138/ช ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500906759003 กำลังดำเนินการ 
3358 นายอิทธิพล   อ้นไหว 145 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600899520197 กำลังดำเนินการ 
3359 นายอิธธิ   จอมนงค์ 37 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800947177939 กำลังดำเนินการ 
3360 นายอินทนนท์   วัฒนพงศา 152 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 511800835715083  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3361 นายอิมรอน   กะลูแป 53 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-9363-40347  กำลังดำเนินการ 
3362 นายอิมรอน   มาโซ 1078/21 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
3363 นางสาวอิศราภรณ์   ทาริกบุตร 93/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000867293740  กำลังดำเนินการ 
3364 นายอิสมาแอ   กาหม๊ะ 55/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3365 นายอิสมาแอล   ยามา 12/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-9845-24338  กำลังดำเนินการ 
3366 นายอิสระ   ม่วงเพรช 29/40 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300861255322  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3367 นายอิสรา   งามยิ่ง 15 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300616723074  กำลังดำเนินการ 
3368 นายอีรฟัน   มะยินิ 18/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150086-298-5799  กำลังดำเนินการ 
3369 นายอุกกฤษฎ์   จอมมล 8 ม.08 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280กำลังดำเนินการ 
3370 นายอุดมทรัพย์   จันที 22/82 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100801341832 กำลังดำเนินการ 
3371 นายอุดมเกียรติ   ฉายวิเศษพล 397/100 ม.1 บ.- ซ.- ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000622422123 กำลังดำเนินการ 
3372 นายอุดมเดช   ลือขุนทด 225/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900806683575 กำลังดำเนินการ 
3373 นายอุทัย   ทะวิสัย 44 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900857204757  กำลังดำเนินการ 
3374 นางสาวอุลัยพร   ชูเชย 52/555 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240089-8004226 กำลังดำเนินการ 
3375 นางสาวอุษาวดี   ขัดทา 573 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50160086-6718961 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396