รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3426 นายเจษฎา   คุรุกิจ 189/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500837613645  กำลังดำเนินการ 
3427 นายเจษฎา   เนื่องภิรมย์ 136/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 5030008232252520 กำลังดำเนินการ 
3428 นายเจษฎา   เจริญสอน 46 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3429 นายเจษฎา   กันโรคา 99/3325 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000988574419  กำลังดำเนินการ 
3430 นายเจษฎากร   กิติตาล 282 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600811623930  กำลังดำเนินการ 
3431 นายเจษฏาพร   ศิริปัญญา 97/3 ม.5 บ.สันพระนอน ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000840469232  กำลังดำเนินการ 
3432 นายเจียลี   แซ่ย่าง 170 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160กำลังดำเนินการ 
3433 นางสาวเจ๊ะสุนี   ประชา 502 ม.2 บ.บ้านเจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3434 นายเฉลิมขวัญ   คำอ่อน 95 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3435 นายเฉลิมขวัญ   คำอ่อน 95 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3436 นางสาวเชลียา   มั่งมูล 7 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50250088-4130313 กำลังดำเนินการ 
3437 นายเชาวนพงษ์   วงษ์สุวรรณ 31/1 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181600822484260  กำลังดำเนินการ 
3438 นายเชิดศักดิ์   เจริญสุข 48 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 843100872677078  กำลังดำเนินการ 
3439 นายเดชกฤษ   ธนูทอง 194/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 0980876880   กำลังดำเนินการ 
3440 นายเดชดำรงค์   เลาย้าง 129 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 581300811638458  กำลังดำเนินการ 
3441 นายเดชศักดิ์   วาเด็ง 62 ม.- บ.- ซ.เศรษฐี ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000089-7358244  กำลังดำเนินการ 
3442 นายเดชศิลป์   จิตสันติวรรักษ์ 74 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501600947264449 กำลังดำเนินการ 
3443 นายเดชา   แก้ววังปลา 41/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 402200847951168  กำลังดำเนินการ 
3444 นายเดชาธร   ลิ้มยุ่นทรง 71 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130069065528  กำลังดำเนินการ 
3445 นายเดชาวัต   จิตจำนง 39/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140092-4838367 กำลังดำเนินการ 
3446 นายเด่นชัย   แยโซ 150 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240กำลังดำเนินการ 
3447 นางสาวเตชิตา   ปีกคม 120 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000867074813  กำลังดำเนินการ 
3448 นายเทพทัต   สำราญกลาง 119 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000846507050  กำลังดำเนินการ 
3449 นายเทพฤทธิ์   มณีโชติ 74/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
3450 นายเทอดเนติธรรม   ลีสุวรรณ์ 20/32 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800898802482  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396