รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3426 นายเลอพงศ์   มหาวงศนันท์ 66 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160089-7594808 กำลังดำเนินการ 
3427 นายเลอศักดิ์   เรืองไชย 14 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250085-7917462  กำลังดำเนินการ 
3428 นางสาวเวธิการ์   จั๋นอ้าย 11 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120091-8581244 กำลังดำเนินการ 
3429 นายเศรษฐกานต์   เขื่อนวัง 51 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3430 นายเศรษฐกิจ   พันธ์สายหยุด 142 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160081-5888059 กำลังดำเนินการ 
3431 นายเศรษฐศิลป์   พงษ์มณี 48/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000881436583  กำลังดำเนินการ 
3432 นายเสกสรร   ทองเที่ยง 2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะลวง อ.ริมเหนือ จ.เชียงใหม่ 501800830562504  กำลังดำเนินการ 
3433 นายเสกสรร   ดลไสว 25 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200815313176  กำลังดำเนินการ 
3434 นายเสกสรร   หนูยี่ 74 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 911000835354157  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3435 นายเสกสรร   ผาปะทะ 6/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200861251178  กำลังดำเนินการ 
3436 นายเสกสรรค์   ไชยลังกา 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3437 นายเสฎฐวุฒิ   ขันทะธนทรัพย์ 48/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200904651455 กำลังดำเนินการ 
3438 นางสาวเสาวนีย์   แซ่อึ้ง 33 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 672200851203321  กำลังดำเนินการ 
3439 นางสาวเสาวลักษณ์   ขะมา 31 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000851984580  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3440 นางสาวเสาวลักษณ์   หนูนิล 158 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 842100908631844  กำลังดำเนินการ 
3441 นางสาวเสาวลักษณ์   ทิพย์ประสงค์ 191 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120083-9432752  กำลังดำเนินการ 
3442 นางสาวเสาวลักษ์   เสียงเพราะ 178 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3443 นายเหมวิทย์   ศิลารัตน์ 156 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160094-6782949 กำลังดำเนินการ 
3444 นายเอกกวิน   โพธิ์ศรี 111 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500800827291 กำลังดำเนินการ 
3445 นายเอกชัย   แซไว 11 ม.3 บ.บ้านเกาะนก ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-827321398 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3446 นายเอกชัย   ไทยยันโต 108 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 560000810400313 กำลังดำเนินการ 
3447 นายเอกชัย   เถาว์เป็น 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
3448 นายเอกนรินทร์   บุญยืน 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100884087530  กำลังดำเนินการ 
3449 นายเอกพงศ์   คงปาน 89/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000870667572  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3450 นายเอกพล   นาเมืองรักษ์ 35/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000852124845 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388