รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
326 เด็กชายตัสกีน   สะมะแห 165/4 ม.2 บ.น้ำบ่อ ซ. ถ. ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
327 เด็กหญิงตัสนีม   สุขสง่า 103 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-8767300 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
328 เด็กชายตัสยุธ   โต๊ะเด็น 66 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290กำลังดำเนินการ 
329 เด็กชายตามธาร   มีธาตุ 163/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
330 เด็กชายติณณภพ   ชนะคุณ 187 ม.19 บ.หนองพานคาน ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
331 เด็กชายต่วนกูตรี   บาแต 67/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
332 เด็กหญิงต่วนอัมนี   หะมะ 90 ม.3 บ.ตะโล๊ะ ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 951400801375051 กำลังดำเนินการ 
333 เด็กหญิงต้นอ้อ   ภารกุล 76 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
334 นายถาวร   นวลจันทร์ 83/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
335 เด็กชายถิรวัฒน์   บุญตัน 175 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
336 เด็กชายถิรวัฒน์   ไหม่แก้ว 75 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
337 เด็กชายทนงศักดิ์   - 21 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
338 เด็กชายทนงศักดิ์   หินทอง 89 ม.8 บ.แปลงไผ่ ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
339 เด็กชายทนะชัย   อาภรรัตน์ 121 ม.2 บ.วังโขน ซ.- ถ.- ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150กำลังดำเนินการ 
340 เด็กชายทนาวุฒิ   บัวเพชร 29 ม.7 บ.เหนือคลอง ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
341 เด็กชายทรงธรรม   แซ่จัง 100/4 ม.- บ.- ซ. ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
342 เด็กชายทวีศักดิ์   ชัยมงคล 51 ม.2 บ.บ้านเนิน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
343 เด็กชายทศพร   สีหาบุตร 63 ม.- บ.นาเจิรญ ซ.- ถ.- ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
344 เด็กชายทศพร   แซ่ชั้น 154 ม.6 บ.สะพานล้อ ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
345 เด็กชายทศพร   เกตุแก้ว 405 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
346 เด็กชายทศพล   กุลเอื้อยืนนาน 146 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
347 เด็กชายทักษิณ   ชงโคผดุง 77 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
348 เด็กชายทักษ์ดนัย   สอสืบ 9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
349 นายทัตพงศ์   รุ่งเช้า 53/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
350 เด็กชายทัตพล   พลโคตร 248 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396