รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3601 เด็กหญิงกัญญารัตน์   สีทองสา 44 ม.8 บ.ทุ่งเชือก ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500883366033  กำลังดำเนินการ 
3602 นางสาวกัญญารัตน์   เข็มธนู 109 ม.11 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
3603 เด็กหญิงกัญญารัตน์   จารุสาร 105 ม.8 บ.คึมชาด ซ. ถ. ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120  กำลังดำเนินการ 
3604 เด็กหญิงกัญญารัตน์   พระสุมาตร 85 ม.7 บ.ถ่อนใหญ่ ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 34000กำลังดำเนินการ 
3605 เด็กหญิงกัญณภัทร   เกษสลวย 56 ม.- บ.- ซ. นาคนิวาส48 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230  กำลังดำเนินการ 
3606 นางสาวกัณภิรมย์   กันเดช 50/1 ม.8 บ.ท่าช้าง ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500987577223 กำลังดำเนินการ 
3607 เด็กชายกันต   แก่นแก้ว 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
3608 เด็กหญิงกันตนา   โขสันเทียะ 2 ม.14 บ.หนองโสน ซ. ถ. ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160  กำลังดำเนินการ 
3609 นางสาวกันติชา   ประสาทสิทธิ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
3610 เด็กชายกันตินันท์   เอี่ยมศรี 120 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3611 เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ลาเบิกบาน 60 ม.1 บ.ท่าหลวง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300821331153  กำลังดำเนินการ 
3612 เด็กชายกันยา   เวทะเรียะ 154 ม.7 บ.โนนงาม ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
3613 เด็กชายกัมปนาท   สายเส็ง 588/74 ม.- บ.- ซ.สุเหร่าคลอง 13 ถ.- ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
3614 นายกัมปนาท   โชติคุต 164 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
3615 เด็กชายกัมปนารถคำรณ   ทับทิม   กำลังดำเนินการ 
3616 เด็กชายกัมพล   กาสาด 52 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120083-6197304 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3617 เด็กหญิงกัลยา   ลุงซอ 43 ม.5 บ.อ่าย ซ. ถ. ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 503200811643797  กำลังดำเนินการ 
3618 เด็กหญิงกัลยา   ยิ้มประดิษฐ 225 ม.3 บ.เหล่าหลวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220กำลังดำเนินการ 
3619 นางสาวกัลยากร   ธรรมรักษ์ 93 ม.2 บ.คำปะโอะ ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
3620 เด็กหญิงกัลยาณี   หอมชื่น 159 ม.4 บ.คอแลน ซ. ถ. ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
3621 นางสาวกัลยารัตน์   พุ่มดารา 463/35 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
3622 เด็กหญิงกัลยารัตน์   สมใจ 93 ม.8 บ.จรัส ซ.- ถ.- ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230กำลังดำเนินการ 
3623 นางสาวกัสมา   เสียมใหม 115 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120  กำลังดำเนินการ 
3624 เด็กชายกาจพล   คงโรจน์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
3625 เด็กหญิงกาญจนา   โพธิ์หอม 11/1 ม.5 บ.พระนอน ซ. ถ. ต. อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386