รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3651 นายกิตติชัย   ปั้นทอง 75 ม.10 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
3652 นายกิตติชัย   หุ่นกลอย 18 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3653 เด็กหญิงกิตติชัย   คำหาญ 144 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3654 เด็กชายกิตติชัย   ก๋องแก้ว 188 ม.3 บ.แม่ฮาว ซ. ถ. ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190097-9388821  กำลังดำเนินการ 
3655 นายกิตติทัต   พอพระ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 กำลังดำเนินการ 
3656 เด็กชายกิตติท้ช   ภาวงศ์ 65 ม.7 บ.เลิงนกทา ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300924245069  กำลังดำเนินการ 
3657 เด็กชายกิตติธร   ราชคช 12/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
3658 นายกิตติธัช   สายธรรม 174 ม.4 บ.- ซ.14 ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230-  กำลังดำเนินการ 
3659 เด็กชายกิตติธัช   ชำนาญเริง 70/24 ม.7 บ.- ซ.อาหารป่า ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000899517067  กำลังดำเนินการ 
3660 นายกิตตินันท์   รัชวการ 59/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
3661 เด็กชายกิตตินันท์   อุบล 311 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-7823498 กำลังดำเนินการ 
3662 เด็กชายกิตตินันท์   แซ่ลิ้ม 317 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 621400890233141 กำลังดำเนินการ 
3663 เด็กชายกิตติพงค์   ดำเนียม 267 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 931100612863866 กำลังดำเนินการ 
3664 เด็กชายกิตติพงศ์   คำศรี 32 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
3665 เด็กชายกิตติพงศ์   พูดเพราะ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270กำลังดำเนินการ 
3666 เด็กชายกิตติพงษ์   ศีวายะพราหมณ์ 21/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3667 เด็กชายกิตติพงษ์   ปกติง 52 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3668 เด็กชายกิตติพงษ์   อินทร์อุดม 59 ม.11 บ.ป่าโมง ซ. ถ. ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3669 เด็กชายกิตติพงษ์   สิงห์สถาน 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
3670 เด็กชายกิตติพงษ์   เมืองซอง 152 ม.3 บ.นาหว้า ซ. ถ. ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 3413009072209483  กำลังดำเนินการ 
3671 เด็กชายกิตติพงษ์   บุญเรือน 122 ม.6 บ.บ้านคึมข่า ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900946558849  กำลังดำเนินการ 
3672 เด็กชายกิตติพร   เกิดผล 79/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3673 เด็กชายกิตติพศ   สุจริยานุรักษ์ 5 ม.- บ.- ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-5 ถ.ประชาอุทิศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100815578791 กำลังดำเนินการ 
3674 เด็กชายกิตติพัฒน์   คำน้อย 348 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110089-4380822 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3675 เด็กชายกิตติพัฒน์   สุดจริง 139 ม.1 บ.นาซอ ซ. ถ. ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385