รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3751 เด็กชายกิตติพงษ์   ปกติง 52 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3752 เด็กชายกิตติพงษ์   อินทร์อุดม 59 ม.11 บ.ป่าโมง ซ. ถ. ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3753 เด็กชายกิตติพงษ์   สิงห์สถาน 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
3754 เด็กชายกิตติพงษ์   เมืองซอง 152 ม.3 บ.นาหว้า ซ. ถ. ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 3413009072209483  กำลังดำเนินการ 
3755 เด็กชายกิตติพงษ์   บุญเรือน 122 ม.6 บ.บ้านคึมข่า ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900946558849  กำลังดำเนินการ 
3756 เด็กชายกิตติพร   เกิดผล 79/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3757 เด็กชายกิตติพศ   สุจริยานุรักษ์ 5 ม.- บ.- ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-5 ถ.ประชาอุทิศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100815578791 กำลังดำเนินการ 
3758 เด็กชายกิตติพัฒน์   คำน้อย 348 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110089-4380822 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3759 เด็กชายกิตติพัฒน์   สุดจริง 139 ม.1 บ.นาซอ ซ. ถ. ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
3760 เด็กชายกิตติพันธ์   จงรักษ์ 84/4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811200860122250  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3761 เด็กชายกิตติพันธ์   บุญจบ 72 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3762 นายกิตติพันธ์   เนียมมี 3/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3763 เด็กชายกิตติภณ   เส้งมี 76/2 ม.3 บ.วังเอาะ ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3764 เด็กชายกิตติภพ   เลี้ยงรักษา 95 ม.4 บ.ดีบอน ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3765 เด็กชายกิตติภพ   วิริยะวานิช 465 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
3766 นายกิตติภพ   ชัยสินธุ์ 12/1 ม.4 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3767 เด็กชายกิตติภพ   แก้วเล็ก 49/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3768 นายกิตติภัทร   ขันติวงษ์ 1152/00 ม.- บ.เปรมฤทัย ซ.สุขุมวิท50 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 101100819010277 กำลังดำเนินการ 
3769 นางสาวกิตติมา   ตรงใจ 96 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31010กำลังดำเนินการ 
3770 เด็กหญิงกิตติมา   ภูมิแสง 213 ม.8 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3771 เด็กหญิงกิตติยากร   ประจันทร์ 185/1 ม.11 บ.หาดทรายคูณ ซ.- ถ.- ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
3772 นางสาวกิตติยาภรณ์   สิงห์ตะสาร 188 ม.3 บ.จิกเทิง ซ.- ถ.- ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
3773 เด็กชายกิตติศักดิ์   จีนไทย 73/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100936391477 กำลังดำเนินการ 
3774 เด็กชายกิตติศักดิ์   วิมลพักตร์ 195 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
3775 นายกิตติศักดิ์   โต่งจันทร์ 141 ม.9 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396