รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3951 เด็กชายจิณณวัตร   คงช่วย 283 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
3952 เด็กหญิงจิดาภา   หอสุวรรณจิตร 459 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100897618811 กำลังดำเนินการ 
3953 นางสาวจิดาภา   รุจิอาภาจรัส - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
3954 เด็กชายจิตติพงศ์   ช่วยลุง 140/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
3955 นายจิตติวัฒน์   ยอดวงศ์ษา 28 ม.4 บ.หนองเหียน ซ. ถ. ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
3956 นายจิตรกร   เฮืองฮุง 131 ม.10 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
3957 เด็กชายจิตรกร   ศรีหล้า 115 ม.8 บ.คำโพธิ์ ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
3958 นางสาวจิตรทิวา   สุดตะคาน 106 ม.4 บ.คำน้อย ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800928769487  กำลังดำเนินการ 
3959 นางสาวจิตรทิวา   สมบัติศรี 305 ม.15 บ.คำบง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
3960 นายจิตรภณ   จันทร์เอี่ยม 29/3 ม.6 บ.บึงบอน ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3961 นางสาวจิตรรนันท์   บุตรมณี 300 ม.15 บ.โคกใหม่ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110  กำลังดำเนินการ 
3962 เด็กหญิงจิตราพร   คำแสน 17 ม.3 บ.หนองหนาม ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
3963 สามเณรจิตริน   ทองพลัด 266 ม.3 บ.บ่อถ้ำ ซ. ถ. ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 621400991372765  กำลังดำเนินการ 
3964 เด็กชายจิตวิสุทธิ์   เหล็กสิงห์ 250 ม.4 บ.นาอิน ซ. ถ. ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 47150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3965 นางสาวจินดารัตน์   หาเหม 32 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3966 เด็กหญิงจินตนา   ศิลาคุปต์ 111 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
3967 เด็กหญิงจินตนา   ผลชาติ 10 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110083-1198651  กำลังดำเนินการ 
3968 เด็กหญิงจินตนา   ราชวงค์ 170 ม.7 บ.บ้านนาสะอาด ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900875516435  กำลังดำเนินการ 
3969 เด็กหญิงจินตหรา   ศิริปรุ 158 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3970 เด็กหญิงจินตหรา   เสนศาสตร์ 343 ม.1 บ.บงเหนือ ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
3971 เด็กหญิงจินต์พิสุทธิ์   อาชาเพ็ชร์ 257/100 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000กำลังดำเนินการ 
3972 เด็กหญิงจิรญาวรรณ   สิงห์นอก 527/44 ม.- บ.หอพักnvแมนชั่น ซ.รามคำแหง53 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
3973 เด็กหญิงจิรดา   วัดวงษา 68/19 ม.- บ.- ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.- ต.แขวงจอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000923982465  กำลังดำเนินการ 
3974 นางสาวจิรปรียา   คนเที่ยง 100/1 ม.5 บ.แม่ฮะ ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300869239785  กำลังดำเนินการ 
3975 เด็กชายจิรพันธ์ุ   ดาทอง 59 ม.9 บ.นิคมพัฒนา ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396