รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4826 เด็กชายธวัชชัย   คล้ายมณี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
4827 เด็กชายธวัชชัย   ฤทธิ์มาก 19/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
4828 เด็กชายธวัชชัย   อนุเคน 16 ม.9 บ.บ้านหนองแปน ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4829 นายธวัชชัย   ยุทธสงค์ 31/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000081-1968615 กำลังดำเนินการ 
4830 เด็กชายธวัชชัย   ยิ้มกระโทก 257 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
4831 เด็กชายธวัชชัย   พึ่งพรหม 127 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  กำลังดำเนินการ 
4832 นายธวัชชัย   ชุมทอง 78 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 
4833 นายธวัชชัย   สายสมบูรณ์ 310 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4834 เด็กชายธวัชชัย   พรหมศาลา 226 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4835 นายธวัชชัย   กลมจี 12 ม.9 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4836 เด็กชายธวัชชัย   ทองมหา 191 ม.2 บ.บางทรายใหญ่ ซ.- ถ.- ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
4837 นายธวัชชัย   ภูมิพันธุ์ 38/1 ม.5 บ.ดอนแดง ซ. ถ. ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4838 เด็กชายธวัชชัย   โชคพิศาลทรัพย์ 133/267 ม.- บ.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4839 นายธวัฒชัย   พิมสวน 80/49 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4840 เด็กชายธัชชัย   กาพตุ้ม 14/8 ม.- บ.- ซ.7 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000849502960  กำลังดำเนินการ 
4841 เด็กชายธัชธรรม   ปทีปกมล 558/1 ม.- บ.- ซ.วัดลาดบัขาว ถ.- ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200838282627 กำลังดำเนินการ 
4842 เด็กชายธัชพงค์   ธรรวิมา 185 ม.3 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4843 นายธัชพล   อู่เสือพะเนา 53/2 ม.4 บ.หนองระเวียง ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  กำลังดำเนินการ 
4844 เด็กชายธัชพล   วรนุช 37/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000999320695  กำลังดำเนินการ 
4845 เด็กหญิงธัชสุดาภรณ์   พุทธพิม 7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4846 เด็กหญิงธัญชนก   ทิพเศษ 1/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
4847 นางสาวธัญชนก   แสงแก้ว 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4848 เด็กหญิงธัญชนก   เลิศวิลัย 93 ม.8 บ.พัฒนา ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300884682895  กำลังดำเนินการ 
4849 นางสาวธัญชนิต   สุมิตไพบูลย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4850 เด็กหญิงธัญญารัตน์   สามงามทอง 110/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384