รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5026 เด็กชายธีรภัทร์   จันทร์พูน 58/1 ม.3 บ.เนินงิ้ว ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600810393979  กำลังดำเนินการ 
5027 เด็กชายธีรภัทร์   วรสาร 78 ม.4 บ.หนองโจทย์ ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
5028 นายธีรภัทร์   ชะโน 61 ม.3 บ.ม่วงสวาสดิ์ ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
5029 เด็กชายธีรยุทธ   วาภพ 105 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5030 เด็กชายธีรวัฒน์   สุวรรณมณี 6 ม.5 บ.ท่าช้าง ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5031 เด็กชายธีรวัฒน์   พัดไธสง 70/8 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา ถ.- ต.มีนบุรี อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
5032 นายธีรวัฒน์   ดีทา 91 ม.9 บ.นาล้อม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5033 เด็กชายธีรวัฒน์   แก้วฝ่าย 131 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5034 เด็กชายธีรวัฒน์   แสงเดือน 28/3 ม.2 บ.บ้านน้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5035 เด็กชายธีรวัฒน์   บุญกาวิน 108/6 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230086-1170736  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5036 เด็กชายธีรวัฒน์   อนุญาหงษ์ 263 ม.1 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5037 เด็กชายธีรวัฒน์   ภูสมจิตร 223 ม.12 บ.นกเขียน ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300800624397  กำลังดำเนินการ 
5038 นายธีรวัฒน์   สุวรรณะ 9 ม.9 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5039 นายธีรวัต   อินทรุกขา 72 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5040 นายธีรวุฒ   สอิ้ง 41/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
5041 นายธีรวุฒิ   นาดี 778 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5042 เด็กชายธีรวุฒิ   พุ่มจันทร์ 131 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5043 เด็กชายธีรศักดิ์   วิภามาลัย 40 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
5044 เด็กหญิงธีระพร   ฟุ้งสุข - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5045 เด็กชายธีระพล   เจริญสุข 19 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
5046 เด็กชายธีระยุทธ   พริกนุ่น 54/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340กำลังดำเนินการ 
5047 นายธีระวัฒน์   ฤทธิ์กองโพธิ์ 71 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5048 นายธีระวัฒน์   ทองขาว 60 ม.3 บ.- ซ.-- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5049 นายธีระศักดิ์   แก่นลา 31/106 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140082-7750903 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5050 นายธีระศักดิ์   จันทร์อ่อน 56 ม.- บ.-- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392