รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5226 เด็กหญิงนัฐมน   นวลสุชล 167 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180083-3972205 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5227 เด็กชายนัฐวุฒิ   อุดมกัน 9/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 84330  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5228 เด็กชายนัฐวุฒิ   รักษายศ 49 ม.12 บ.ไร่ออก ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5229 เด็กชายนัฑกร   พิกลุ 215 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
5230 เด็กหญิงนัตยา   ภูจอมขำ 48/117 ม.- บ.- ซ.หทัยราษฎร์39 ถ.หทัยราษฎร์ ต. อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 
5231 เด็กชายนัท   แผนสมบูรณ์ 7 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจริญนคร ต.แขวงบุคคโล อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000942196845 กำลังดำเนินการ 
5232 เด็กหญิงนัทชา   ลุงออ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  กำลังดำเนินการ 
5233 นายนัทธพงศ์   หิรัญพูล 68/8 ม.3 บ.บ้านหนองกรับ ซ.หนองกรับ-โรงน้ำตาล ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5234 นายนัทธพงศ์   แก่นสังข์ 1612 ม.2 บ.ตะแพน ซ. ถ. ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 931900862254167 กำลังดำเนินการ 
5235 เด็กชายนัทธพงศ์   ก่ำเสริฐ 30 ม.14 บ.ท่าลาด ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400610803628 กำลังดำเนินการ 
5236 สามเณรนัทธวัช   ราชพัฒน์ 6/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150กำลังดำเนินการ 
5237 นางสาวนัทธิตา   ชัยสวัสดิ์ 47 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130081-9047580 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5238 เด็กชายนัทพงศ์   เอื้อเฟื้อ 28/2 ม.5 บ.บ้านมาบป่าหวาย ซ.ป่าหวาย ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120  กำลังดำเนินการ 
5239 เด็กชายนัทพล   ทองคำ 77 ม.8 บ.คำโพธิ์ ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
5240 เด็กหญิงนัทมล   เกิดบัว 22/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5241 เด็กชายนัทวัฒน์   สาขา 2016/8 ม.- บ.- ซ.จันทน์23/1 ถ.จันทน์ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
5242 เด็กชายนัทวี   เอ็มเล่ง 460 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5243 นายนัทวุฒิ   บุญทาทอง 74 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.- จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
5244 เด็กหญิงนันณภัส   นาคจันทร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5245 นายนันทกร   อ่อนจันทร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5246 เด็กชายนันทกร   ป้องศรี 32/15 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5247 เด็กชายนันทชัย   สมบุญ 180 ม.1 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
5248 เด็กชายนันทนากร   เกษรพฤกษาทิพย์ 6 ม.4 บ.ดอนกระเบื้อง ซ. ถ. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5249 สามเณรนันทพงศ์   ฤทธิพืข 252/5 ม.2 บ.หนองโพ ซ. ถ. ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  กำลังดำเนินการ 
5250 นางสาวนันทพร   ธรรมชาติ 49/2 ม.6 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394