รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5301 เด็กชายนัยภัทร   ปานเดช 177 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5302 เด็กชายนัสรัน   สาและ 89 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160กำลังดำเนินการ 
5303 เด็กหญิงนัสริน   สุขเกษม 194 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-5997526 กำลังดำเนินการ 
5304 เด็กหญิงนัสรีน   ยูโซะ 70/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5305 เด็กหญิงนาคนารี   เอียดวารี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160กำลังดำเนินการ 
5306 เด็กหญิงนาซียัน   สารี 45/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5307 เด็กหญิงนาดีฟะห์   ซูละ 121/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140086-2879792  กำลังดำเนินการ 
5308 เด็กหญิงนาดียา   โดวาเห็ง 6 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
5309 เด็กหญิงนาตยา   เสือโรจน์ 15 ม.- บ.- ซ.สุคนธสวัสดิ์ 1 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300875155654 กำลังดำเนินการ 
5310 เด็กชายนาตาชา   เทพพนมไพร 149/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
5311 เด็กหญิงนาตาลี   หกสี่ 38 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220กำลังดำเนินการ 
5312 เด็กหญิงนาถติยาภรณ์   ทุมดี 323 ม.2 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400800123486 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5313 นายนายสุกรี   สาแม 36/1 ม.2 บ.ปายอ ซ. ถ. ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
5314 นายนายไพบูลย์   พูนสวัสดิ์ 209 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200800307125 กำลังดำเนินการ 
5315 เด็กหญิงนารีรัตน์   อินทร์สวน 96 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามสี่ ต.แขวงบางรัก อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
5316 เด็กหญิงนารีรัตน์   ทองเอม 27 ม.9 บ.หนองทราย ซ. ถ. ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
5317 เด็กชายนาวาวี   อาแว 67/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5318 เด็กชายนาวิน   สังข์จันทร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
5319 เด็กชายนาวิน   เสมอภาค 1585/2 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ศิวลา ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5320 เด็กชายนาวิน   จำรัสแนว 198 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220กำลังดำเนินการ 
5321 เด็กชายนาวินต้า   ขวัญอ่อน 40/66 ม.- บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี8/1 ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300890236113  กำลังดำเนินการ 
5322 เด็กชายนาเดีย   จูหะมะ 70 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5323 เด็กหญิงนาเดียร์   ยูซารี 7/7 ม.- บ.สะเตงนอก ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000087-968-8006  กำลังดำเนินการ 
5324 เด็กชายนำพล   จันทโสม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5325 นายนำโชค   จุ้ยช่วย 34 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396