รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5376 เด็กชายประภัด   คงเตี้ย 120/17 ม.- บ.- ซ.พระราม3 แยก6 ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
5377 นางสาวประภัสสร   ปังคะบุตร 113 ม.10 บ.ดอนกลาง ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5378 เด็กหญิงประภัสสร   โคกโพธิ์ 85/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5379 นางสาวประภัสสร   กิมาลี 118 ม.11 บ.หนองฮี ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5380 เด็กหญิงประภาพร   กระสินธุ์ผล 16 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
5381 นางสาวประภาพร   อุดไชยา 202 ม.1 บ.หนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
5382 นางสาวประภาศรี   ผลใหญ่ 54 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5383 เด็กชายประวันวิทย์   โกศล 64 ม.8 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900619473137  กำลังดำเนินการ 
5384 เด็กชายประวิท   บุญทอง 191/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 851100849159284 กำลังดำเนินการ 
5385 เด็กชายประวิทย์   เชาว์รักษ์ 31 ม.13 บ.หนองปลอดภัย ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5386 เด็กชายประวิทย์   อยู่เจริญ 38 ม.1 บ.แก้งเหนือ ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5387 เด็กชายประวิทย์   เกตุเพี้ยน 65/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180  กำลังดำเนินการ 
5388 นายประสงค์   พันธ์คำ ึึ7 ม.5 บ.จิกเทิง ซ.- ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5389 เด็กชายประสพชัย   พึ่งพันธ์ 67 ม.9 บ.กุดประทาย ซ. ถ. ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5390 เด็กชายประสาน   แสงแก้ว 792 ม.- บ.- ซ.วัดบรมนิวาส ถ.พระรามหก ต.แขวงรองเมือง อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5391 นายประสิทธิ์   เชียงคาร 5/314 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5392 เด็กชายประสิทธิ์   ผิวคาม 22 ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5393 นายประสิทธิ์   เกิดเรียน 12/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5394 เด็กชายประเดิมพงษ์   หวังจาก 54/3 ม.1 บ. ซ. ถ.เลี่ยบวารี 51 ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300816827515  กำลังดำเนินการ 
5395 เด็กชายปรัชญา   หมื่นสาร 615 ม.- บ.- ซ.ตากสิน 4 ถ.ตากสอน ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
5396 นายปรัญญา   พานเงิน 35 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000  กำลังดำเนินการ 
5397 เด็กหญิงปรัณฑรัตน์   วุฒิกรธนโชติ 186/509 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 49/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0831720779 กำลังดำเนินการ 
5398 นายปรัตถกร   เลาหวิโรจน์ 59 ม.1 บ.บ้านกุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5399 เด็กชายปราการ   อินอิว 64 ม.4 บ.ฟากบึง ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5400 นายปราการ   บุญแจ้ง 225/2 ม.1 บ.ห้วยหิน ซ. ถ. ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 241600822073513  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384