รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5401 เด็กชายปรมินทร์   แก้ววันทา 24 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5402 นายปรมินทร์   ทรงแสง 138/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5403 เด็กชายประกาย   อุปรา 62/11 ม.11 บ.- ซ.หทัยราษฎร์ ถ.ทหัยราษฎร์ ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
5404 เด็กชายประกิต   งามตรง 2/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 251500929478564 กำลังดำเนินการ 
5405 นายประชารักษ์   ปันสกุล 243/8 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฏร์2 ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5406 นายประดิษฐ์   คำก้อน 198 ม.4 บ.ศรีหมวดเกล้า ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 521000835826811  กำลังดำเนินการ 
5407 เด็กชายประดิษฐ์   การะวิง 84/1 ม.2 บ.บึงบัวใน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
5408 เด็กชายประพันธ์   ทำมาทอง 40 ม.7 บ.บอน ซ. ถ. ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
5409 เด็กหญิงประพาพร   ชาลีบุญ 98 ม.7 บ. หนองกกคูณ ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
5410 เด็กชายประภัด   คงเตี้ย 120/17 ม.- บ.- ซ.พระราม3 แยก6 ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
5411 นางสาวประภัสสร   ปังคะบุตร 113 ม.10 บ.ดอนกลาง ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5412 เด็กหญิงประภัสสร   โคกโพธิ์ 85/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5413 นางสาวประภัสสร   กิมาลี 118 ม.11 บ.หนองฮี ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5414 เด็กหญิงประภาพร   กระสินธุ์ผล 16 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
5415 นางสาวประภาพร   อุดไชยา 202 ม.1 บ.หนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
5416 นางสาวประภาศรี   ผลใหญ่ 54 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5417 เด็กชายประวันวิทย์   โกศล 64 ม.8 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900619473137  กำลังดำเนินการ 
5418 เด็กชายประวิท   บุญทอง 191/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 851100849159284 กำลังดำเนินการ 
5419 เด็กชายประวิทย์   เชาว์รักษ์ 31 ม.13 บ.หนองปลอดภัย ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5420 เด็กชายประวิทย์   อยู่เจริญ 38 ม.1 บ.แก้งเหนือ ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5421 เด็กชายประวิทย์   เกตุเพี้ยน 65/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180  กำลังดำเนินการ 
5422 นายประสงค์   พันธ์คำ ึึ7 ม.5 บ.จิกเทิง ซ.- ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5423 เด็กชายประสพชัย   พึ่งพันธ์ 67 ม.9 บ.กุดประทาย ซ. ถ. ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5424 เด็กชายประสาน   แสงแก้ว 792 ม.- บ.- ซ.วัดบรมนิวาส ถ.พระรามหก ต.แขวงรองเมือง อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5425 นายประสิทธิ์   เชียงคาร 5/314 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388