รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5451 เด็กชายปัณณทัต   เทียนศรี 29 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 151100812934915  กำลังดำเนินการ 
5452 นายปัณณวัฒน์   วรรณพินทุ 1214/2 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน 32 ถ.- ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
5453 เด็กชายปัณธร   กันสัตรูห่าง 34/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300967478256 กำลังดำเนินการ 
5454 นางสาวปัทมวรรณ   วิลัย 21/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000809819953 กำลังดำเนินการ 
5455 เด็กหญิงปัทมา   บุญฤทธิ์ 19 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100867985396  กำลังดำเนินการ 
5456 เด็กหญิงปัทมา   มหาโคตร 75 ม.10 บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5457 นางสาวปัทมาภรณ์   คงเนียม 57 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5458 นายปัทวี   สุขเขียว 99 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ20 แยก 10 ถ.พัฒนาการ ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500846997091 กำลังดำเนินการ 
5459 เด็กหญิงปาจรีย์   วิลานันต์ 33 ม.3 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
5460 เด็กชายปาฏิหาริย์   แมนผดุง 80/24 ม.- บ.- ซ.เชิดวุฒิกาศ 11 ถ.เชิดวุฒิกาศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100834292592 กำลังดำเนินการ 
5461 เด็กชายปาณัสม์ศักย์   คล่องคำนวณการ 77/110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200814673762 กำลังดำเนินการ 
5462 เด็กหญิงปานรพี   วิไลรัศมี 29/2 ม.- บ.- ซ.สุชาวดี ถ.นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000894429252 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5463 เด็กหญิงปานไพลิน   ช่วยหนู 27/7 ม.7 บ.ทุ่งพอ ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5464 เด็กหญิงปาริฉัตร   พรมศรี 120 ม.5 บ.โคกก่องหนองแวง ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5465 นางสาวปาริชาติ   เพชรวารี 54/11 ม.8 บ.- ซ.พิบูลสงคราม14 ถ.พิบูลสงคราม ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 11000กำลังดำเนินการ 
5466 เด็กหญิงปาริชาติ   วงค์สุวรรณ 85/1 ม.13 บ.บางกลางท่าว ซ.- ถ.- ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120กำลังดำเนินการ 
5467 เด็กหญิงปาริชาติ   ปั้นทองคำ 118/1 ม.1 บ.ทุ่งใหญ่ ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
5468 นางสาวปาริศา   จุลาภา 246/145 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร -กำลังดำเนินการ 
5469 เด็กชายปารเมศ   ทิพราช 128 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
5470 เด็กชายปารเมศร์   ศรีนะคช 292 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140080-0912628 กำลังดำเนินการ 
5471 เด็กหญิงปาลิตา   ขุนวงษ์ 16 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260กำลังดำเนินการ 
5472 เด็กหญิงปาวีณา   ภูนาคพันธ์ 152 ม.18 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5473 เด็กหญิงปิติภรณ์   สอนแก้ว 129 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 251400614518409 กำลังดำเนินการ 
5474 เด็กชายปิติเวช   ภูติยา 245 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5475 เด็กหญิงปิยฉัตร   มะโนมัย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385