รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5801 เด็กหญิงพัชนิยาภรณ์   วงษ์โต 158 ม.1 บ.บัวงาม ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5802 เด็กชายพัชรชัย   ศรีทอง 33 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5803 นายพัชรพงศ์   เวทิตาธรรม 435 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501100857145373  กำลังดำเนินการ 
5804 เด็กชายพัชรพล   สุขขี 184/2 ม.1 บ.กรูด ซ. ถ. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
5805 นายพัชรพล   แก่นมั่น - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5806 นางสาวพัชรา   เอมกมล 131/11 ม.9 บ.- ซ.พหลโยธิน ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
5807 เด็กหญิงพัชรา   ศรีวิธรรม 117/57 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
5808 นางสาวพัชรา   จำปาทอง 105 ม.5 บ.หนองตานา ซ. ถ. ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
5809 นางสาวพัชราภรณ์   ดีเหมือน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
5810 เด็กหญิงพัชราภรณ์   ปอยสูงเนิน 149 ม.7 บ.ดอนหวาย ซ. ถ. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
5811 นางสาวพัชรินทร์   พลยอด 60 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 842200620635117  กำลังดำเนินการ 
5812 นางสาวพัชรินทร์   ศรีนครานุรักษ์ 40 ม.10 บ.บ้านหนองเบ็น ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5813 เด็กหญิงพัชรินทร์   ว่องไว 20 ม.9 บ.นาหว้าน้อย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5814 เด็กหญิงพัชรี   มีคำ 81/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5815 นางสาวพัชรี   เย็นฟัง 34 ม.7 บ.บึงจำกา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5816 เด็กหญิงพัชรี   ปั้นแตง 68 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
5817 นางสาวพัชรี   ศรีแสน 131 ม.10 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
5818 นางสาวพัชรียา   รัตนวงค์ 227/8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
5819 เด็กชายพัฒนชัย   วิไลวัลย์ 33 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241  กำลังดำเนินการ 
5820 เด็กชายพัฒนพงศ์   แก้วหนู 1/37 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000085-4715318 กำลังดำเนินการ 
5821 เด็กชายพัฒนพงศ์   ดำรงศิลป์ 114 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
5822 เด็กชายพัฒนพงษ์   วงค์วันดี 175 ม.10 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
5823 เด็กชายพัฒนพร   มณีรัตน์ 150/1 ม.7 บ.ขว้างคลี ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5824 นายพัฒพงษ์   อายุยืน - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5825 นายพัทธทอง   ดำทินวงค์ 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392