รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
576 เด็กหญิงประทานพร   ยะรังวงษ์ 3/302 ม.- บ.- ซ.ดำรงสิทธพิพัฒน์ 3 ถ.- ต. อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110กำลังดำเนินการ 
577 เด็กชายประพันธ์   ธาราเวชรัตน์ 110 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
578 นายประพันธ์ศักดิ์   ตั้งธรรมชาติ 26/18 ม.- บ.- ซ.- ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
579 เด็กชายประวิทย์   แก้วแวง 169 ม.12 บ.บ้านเขาแทง ซ. ถ. ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340  กำลังดำเนินการ 
580 เด็กชายประสบโชค   ตุกังดอล๊ะ 45 ม.3 บ.ไร่ทอน ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
581 เด็กชายประเสริฐ   ปานป้อง 236 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
582 เด็กชายปรัชญา   วิสุทธิแพทย์ 505/117 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงทุ่งพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
583 นายปราการ   ดีจันทึก 106 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
584 เด็กหญิงปรางค์ธิดา   ชาวเวียง 73/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000093-2560359 กำลังดำเนินการ 
585 เด็กหญิงปริศนา   เหมรา 84 ม.2 บ.บ้านราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
586 เด็กหญิงปรียา   สระทอง 23 ม.5 บ.ขนุน-ส่างพอก ซ.- ถ.- ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150  กำลังดำเนินการ 
587 นายปรเมษฐ์   รอดไกร 612 ม.3 บ.บ้านควน ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
588 เด็กหญิงปวริศา   ปัญญาวงค์ 148 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190กำลังดำเนินการ 
589 เด็กชายปวิช   ไม่มีนามสกุล 48/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
590 เด็กหญิงปวีณา   หนูวงศ์ 53 ม.11 บ.ละงู ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
591 นางสาวปวีณา   ห้องโสภา 59/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
592 เด็กชายปัญญพนธ์   เที่ยงทอง 146/1 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
593 เด็กชายปัญญวัตน์   ห้าหาบ 80/7 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
594 เด็กชายปัญญา   สังนิมิตร 221 ม.7 บ.ห้วยทรายขาว ซ.ห้วยทรายขาว ถ.ชุมพร - ระนอง ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
595 เด็กชายปัญญา   คีม 101/1 ม.10 บ.น้ำซับตาพุด ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
596 เด็กชายปัญญากร   จิตรหลัง 93 ม.2 บ.บ้านราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120095-0811082 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
597 เด็กหญิงปัทมา   ทวีโคตฆ์ 165 ม.9 บ.ปล้องทองพัฒนา ซ. ถ. ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
598 เด็กหญิงปัทมา   ปาลรัตน์ 169 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
599 เด็กหญิงปาณิศา   บินราเต๊ะ 56 ม.1 บ.บ้านใสใหญ่ ซ. ถ. ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
600 เด็กชายปานุวัฒน์   ห้าสังข์ 82 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396