รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6026 เด็กหญิงมนฤดี   เปียงแก้ว 269 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 62 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400923126293 กำลังดำเนินการ 
6027 เด็กหญิงมนัญญา   อรุณฤกษ์ 32/1 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120083-1853909 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6028 เด็กชายมนัส   ไร่สงัด 121 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
6029 นายมนัสชัย   สุขสอน 8 ม.11 บ.คลองมะเด่ือ ซ. ถ. ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
6030 เด็กหญิงมนัสนันท์   บุญเสริม 162/84 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
6031 เด็กหญิงมนัสพร   มาลาวงศ์ 112 ม.6 บ.บ้านหนองหิน ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6032 เด็กชายมนัสวี   วงศกรธนาวัฒน์ 909/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.เชียงใหม่ กำลังดำเนินการ 
6033 เด็กชายมนัสวี   พุ่มจันทร์ 34 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
6034 นางสาวมยุรี   กาวิชัย 279 ม.5 บ.ขวากเหนือ ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 571300980054322  กำลังดำเนินการ 
6035 เด็กหญิงมลทิชา   ลอดคำทุย 56 ม.12 บ.อุดมชาติ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6036 เด็กหญิงมลธิชา   งามภักดิ์ 44/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120กำลังดำเนินการ 
6037 นางสาวมลธิชา   อิททะเสน 18 ม.9 บ.ปานเจริญ ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6038 เด็กหญิงมลพิลา   สิงห์วงษา 209 ม.8 บ.บ้านลาดกระเฌอ ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6039 นางสาวมลลดา   จันทวี 203 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
6040 นางสาวมะลิวรรณ   ภูผิวเมฆ 183 ม.14 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800807557163  กำลังดำเนินการ 
6041 เด็กหญิงมะลิวัลย์   สีวิคำ 35/1 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6042 เด็กชายมะสุกรี   สาอิ 25/4 ม.1 บ.0 ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6043 เด็กชายมะสุกรี   บือแน 28 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 951300818271127 กำลังดำเนินการ 
6044 เด็กชายมะอาฟิล   เตะแต 101 ม.1 บ.คอลอตันหยง ซ. ถ. ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
6045 เด็กชายมัฆวาน   คุ้มผล 177/10 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
6046 นางสาวมัจฉา   สินธิ์ชัย 118/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000861786232 กำลังดำเนินการ 
6047 นางสาวมัจชุลดา   ศรพรหม 18 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
6048 นางสาวมัชฌิมา   พรหมอินทร์ 100 ม.9 บ.เกาะบอระเพ็ด ซ. ถ. ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241900853860788  กำลังดำเนินการ 
6049 เด็กชายมัทฌิมา   พลยศ 28/341 ม.- บ.- ซ.9/2 ถ.วัดเวฬุวนาราม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100877113370 025654267 กำลังดำเนินการ 
6050 เด็กชายมัททวะ   พลยศ 28/341 ม.- บ.- ซ.9/2 ถ.วัดเวฬุวนาราม16 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100877113370 025654267 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384