รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
601 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   แคล้วคล่อง 103/1 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
602 นายพงษ์เพชร   พุฒิเอก 51 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
603 เด็กชายพนม   คล่องตัว 20/14 ม.6 บ.บ้านสันติสุข ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
604 เด็กชายพนายุทธ   แสงศรี 34 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
605 เด็กหญิงพรชฎา   แก้วมณี 234 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
606 เด็กหญิงพรทิพย์   พรมตา 4/4 ม.8 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130กำลังดำเนินการ 
607 เด็กหญิงพรทิพย์   แสนใจ 76/9 ม.3 บ.ห้วยต้ม ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
608 เด็กหญิงพรนภา   โทสิงห์ 40 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 720000631417268 กำลังดำเนินการ 
609 เด็กหญิงพรพรรณ   มหาชน 22 ม.2 บ.บ้านสูตร ซ. ถ. ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150089413934  กำลังดำเนินการ 
610 เด็กหญิงพรพรรณษา   โสทอง 25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
611 เด็กหญิงพรพิมล   เสงี่ยมทรัพย์ 158 ม.10 บ.พนมดิน ซ. ถ. ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  กำลังดำเนินการ 
612 เด็กชายพรมมินทร์   อาทวัง 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180กำลังดำเนินการ 
613 เด็กชายพรมฤทธิ์   ฉัตรเงิน 91 ม.6 บ.อ้อมช้าง ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
614 เด็กหญิงพรรณวษา   โพชนะวิจิตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
615 เด็กหญิงพรวลัย   เกิดสุข 78/1 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
616 เด็กหญิงพรสวรรค์   ดวงจันทร์ 179/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 74250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
617 นายพรเทพ   ประดิษฐ์บรรเลง 75/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
618 นายพลพล   ดิษประเสริฐ 254 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
619 เด็กชายพลพล   จิตรา 159 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
620 เด็กชายพลาธิป   บุญราศรี 54/17 ม.- บ.- ซ.- ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000081-6092657  กำลังดำเนินการ 
621 เด็กชายพสิษฐ์   ยีรัมย์ 10 ม.12 บ.อู่โลก ซ.- ถ.- ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220กำลังดำเนินการ 
622 เด็กชายพะซอ   ไพรบุญเจริญ 52 ม.23 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
623 เด็กชายพัชรพรรณ   ทับทิมทอง 93 ม.9 บ.ฝ่่ายคลอง ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
624 เด็กชายพัชรพล   หนูโท 98 ม.2 บ.คลองห้วยบ่า ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
625 เด็กชายพัชรพล    นวลสนิท 40/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384