รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
601 เด็กหญิงปาริฉัตร   คูลา 93/3 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ. ถ. ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110  กำลังดำเนินการ 
602 เด็กหญิงปาริชาติ   รอดนกแก้ว 93 ม.3 บ.มาบเนียน ซ.- ถ.- ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110กำลังดำเนินการ 
603 เด็กชายปิติกรณ์   นาคสะโร 140 ม.1 บ.ชุมพล ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93110กำลังดำเนินการ 
604 เด็กหญิงปิยพัชร   บุญพยอม 115 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
605 เด็กชายปิยวัฒน์   ฟองแก้ว 41/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
606 เด็กชายปิยะ   คำเอื้อย 53 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
607 เด็กชายปิยะ   - - ม.4 บ.ดอนกระเบื้อง ซ. ถ. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
608 เด็กชายปิยะ   กิ่งไทร 136 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
609 เด็กชายปิยะพงศ์   สะภูริพงศ์ 110/21 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
610 เด็กชายปิยะพงษ์   หวังงาม 28/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
611 เด็กหญิงปิยะรัตน์   เผ่าพงษ์ 279 ม.14 บ.โคกเพชร ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280  กำลังดำเนินการ 
612 เด็กหญิงปิ่นสุดา   สุวรรณรัตน์ - ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช -กำลังดำเนินการ 
613 เด็กหญิงปิ่นเพชร   เรืองแพ 20 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100854770966  กำลังดำเนินการ 
614 เด็กชายปีตอ   - 95/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
615 เด็กชายปุญญสิงห์   ส้มไทย 288 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
616 เด็กชายปุณยวีร   ศรีโพธิ์ 135/34 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700874899196  กำลังดำเนินการ 
617 เด็กหญิงปูณา   เนวมันต์ 195 ม.1 บ.บากชุม ซ.- ถ.- ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
618 เด็กหญิงผกามาส   ตรีสาร 82 ม.2 บ.บางชัน ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
619 เด็กหญิงผกาสัย   อองซาน 283 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120กำลังดำเนินการ 
620 เด็กชายผาตาม   หลักซั่ว 21/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 กำลังดำเนินการ 
621 เด็กหญิงฝุ่นทิพย์   ชัยเพชร 147 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
622 เด็กชายพงพิพัฒน์   เพชรแก้ว 439 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
623 เด็กชายพงศกร   เทพกรรณ์ 64/30 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290  กำลังดำเนินการ 
624 เด็กชายพงศกร   ชูสวัสดิ์ 100/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
625 เด็กชายพงศกร   เนียมอยู่ 1/3 ม.1 บ.ท่าสัก ซ.- ถ.- ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396