รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6376 เด็กชายราเมศ   ภิลาศรี 101 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 47 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100868976519 กำลังดำเนินการ 
6377 นางสาวรินดา   บุญเผย 257 ม.12 บ. ซ. - ถ. - ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210087-9699470 074 – 320771 กำลังดำเนินการ 
6378 เด็กชายรีฟฮาน   สือรี 34/1 ม.1 บ.แป้น ซ. ถ. ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กำลังดำเนินการ 
6379 นางสาวรุจลดา   คานเครือ 90 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ. ถ. ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6380 เด็กหญิงรุจาภา   บานเย็น 609 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100846680964 023702008 กำลังดำเนินการ 
6381 เด็กหญิงรุจิกาญจน์   สายยืน 87 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
6382 เด็กหญิงรุจิราภรณ์   สุวรรณประเสริฐ 118 ม.10 บ.เกษตรสมบูรณ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
6383 นายรุสซูวัน   เจะสาเล็ง 133/2 ม.4 บ.ตาแกะ ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6384 เด็กหญิงรุสนานี   แวนาแว 58/1 ม.2 บ.บากง ซ. ถ. ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150093-7849538  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6385 เด็กหญิงรุ่ง   รุ่งตระกูล 1 ม.9 บ.ท่าลาด ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6386 เด็กหญิงรุ่งทิพย์   พิลึก 65/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6387 เด็กหญิงรุ่งทิวา   ลอยมี 70 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
6388 เด็กหญิงรุ่งธิวา   พลอยมุกดา 29 ม.3 บ.บ้านห้วยหวาย ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220กำลังดำเนินการ 
6389 นางสาวรุ่งนภา   มูลพร้อม 70 ม.1 บ.หนองแสงใหญ่ ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
6390 เด็กชายรุ่งนิรันดร์   เด็ดดวง 92 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170กำลังดำเนินการ 
6391 เด็กหญิงรุ่งรัตน์   รสหวาน 150 ม.4 บ.บ้านหลุมหิน ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6392 นางสาวรุ่งรัตน์   สระบุตร 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.-- ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6393 เด็กชายรุ่งสุริยา   พวาศิริ 161 ม.3 บ.ดอนกลอย ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6394 นายรุ่งสุริยา   นาะวงค์ 89 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6395 เด็กชายรุ่งอรุณ   พรมจุ้ย 67/37 ม.- บ.- ซ.ลาดพรา้ว41 ถ.- ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900085-0566851 กำลังดำเนินการ 
6396 เด็กหญิงรุ่งอรุณ   หนูเชื้อ 199 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000987805997 กำลังดำเนินการ 
6397 นายรุ่งเจริญ   มันอินทร์ 160 ม.6 บ.นาโพธิ์น้อย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6398 สามเณรรุ่งโรจน์   โมกไธสง 127 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000  กำลังดำเนินการ 
6399 นายรุ่งโรจน์   รักเขตวิทย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
6400 นายรุ่งโรจน์   โตกทอง 87/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392