รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
626 เด็กชายพงศกร   พิริยะวริชญ์ 32/1 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต.วังหว้า อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
627 เด็กชายพงศกร   สวัสดิวร 45 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
628 เด็กชายพงศ์พล   อ้อยทอง 42/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000  กำลังดำเนินการ 
629 เด็กชายพงศ์พัฒน์   สิทธิเดช 30 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
630 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   แคล้วคล่อง 103/1 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
631 นายพงษ์เพชร   พุฒิเอก 51 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
632 เด็กชายพนม   คล่องตัว 20/14 ม.6 บ.บ้านสันติสุข ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
633 เด็กชายพนายุทธ   แสงศรี 34 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
634 เด็กหญิงพรชฎา   แก้วมณี 234 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
635 เด็กหญิงพรทิพย์   พรมตา 4/4 ม.8 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130กำลังดำเนินการ 
636 เด็กหญิงพรทิพย์   แสนใจ 76/9 ม.3 บ.ห้วยต้ม ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
637 เด็กหญิงพรนภา   โทสิงห์ 40 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 720000631417268 กำลังดำเนินการ 
638 เด็กหญิงพรพรรณ   มหาชน 22 ม.2 บ.บ้านสูตร ซ. ถ. ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150089413934  กำลังดำเนินการ 
639 เด็กหญิงพรพรรณษา   โสทอง 25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
640 เด็กหญิงพรพิมล   เสงี่ยมทรัพย์ 158 ม.10 บ.พนมดิน ซ. ถ. ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  กำลังดำเนินการ 
641 เด็กชายพรมมินทร์   อาทวัง 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180กำลังดำเนินการ 
642 เด็กชายพรมฤทธิ์   ฉัตรเงิน 91 ม.6 บ.อ้อมช้าง ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
643 เด็กหญิงพรรณวษา   โพชนะวิจิตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
644 เด็กหญิงพรวลัย   เกิดสุข 78/1 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
645 เด็กหญิงพรสวรรค์   ดวงจันทร์ 179/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 74250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
646 นายพรเทพ   ประดิษฐ์บรรเลง 75/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
647 เด็กชายพลกฤต   อิสระ 5/1 ม.3 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 กำลังดำเนินการ 
648 นายพลพล   ดิษประเสริฐ 254 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
649 เด็กชายพลพล   จิตรา 159 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
650 เด็กหญิงพลอย   เจริญ 0 ม.10 บ.สันโค้ง ซ.- ถ.- ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396