รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
651 เด็กหญิงพัชรินทร์   ฉัตรเงิน 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
652 เด็กหญิงพัชรีภรณ์   เกตุไชโย 184 ม.20 บ.เนินพลวง ซ. ถ. ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
653 นายพัฒนพงษ์   กั๊กชัย 24/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
654 เด็กหญิงพัณณิตา   เกียรผุ้ 79 ม.2 บ.ห้วยแห้ง ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
655 สามเณรพัทธดนย์   ศิริวงษ์ 61/104 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300895314600  กำลังดำเนินการ 
656 เด็กชายพันธกานต์   มักอ่าน 68 ม.1 บ.มะหงัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
657 เด็กชายพัลลภ   ง๊ะสมัน 52 ม.7 บ.บ้านท่าพยอม ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
658 เด็กชายพัสกร   มีอุดร 98 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
659 เด็กหญิงพาซียะห์   หามะ 0 ม.7 บ.ปูยุด ซ. ถ. ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
660 เด็กชายพาสุข   ค้อสกูล 456 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
661 เด็กหญิงพิกุล   ทาษีธง 118 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180กำลังดำเนินการ 
662 เด็กชายพิชัยยุทธ   ถาวร ึ74 ม.7 บ.ค่ายเสรี ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
663 เด็กหญิงพิชามญชุ์   คำสงค์ 51/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130087-9690903 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
664 เด็กหญิงพิชามญชุ์   ทวีลาภธนะวงศ์ 247/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000089-2464246  กำลังดำเนินการ 
665 เด็กชายพิชิตชัย   พูลศิลป์ 66 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
666 เด็กหญิงพิณทิรา   เตจ๊ะสิงห์ 326 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
667 เด็กชายพิทักษ์   แสงเพชร ุ60 ม.8 บ.พุกร่าง ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
668 เด็กชายพิพัฒน์พล   แย้มนิยม 65/13 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
669 เด็กหญิงพิมพิศา   ทองแกมแก้ว 105 ม.1 บ.ท่าชะมวง ซ.- ถ.- ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
670 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์   ลาสาด 392 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91110087-5160756 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
671 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   มหามิตร 72/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110กำลังดำเนินการ 
672 เด็กหญิงพิมลฑา   นุ่มนวล 53/1 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120096-8879386 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
673 เด็กหญิงพิราภรณ์   ศิริคำ 499 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000099-4628895 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
674 เด็กชายพิเชษฐ   เมืองขำ 9/1 ม.3 บ.ปากคู ซ. ถ. ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
675 เด็กชายพีรวัส   สีสนาม 17/2 ม.5 บ.ดงจิก ซ. ถ. ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 221400861560962  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394