รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6801 เด็กชายวุฒิพงษ์   ฮุงหวน 80 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6802 เด็กชายวุฒิพงษ์   เม่นอยู่ 42 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6803 เด็กชายวุฒิพงษ์   แสงสิงห์ 103 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6804 เด็กชายวุฒิพงษ์   เรืองศรี 42/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6805 เด็กชายวุฒิพงษ์   เสาเวียง 1 ม.5 บ.โนนธาตุ ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6806 เด็กชายวุฒิพงษ์   ธรรมสังวาลย์ 55/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000871605295  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6807 เด็กชายวุฒิพรรณ   ประกอบทรัพย์ 92/9 ม.- บ.- ซ.นราธิวาส ถ.นราธิวาส ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 101200878082276 กำลังดำเนินการ 
6808 นายวุฒิโชติ   ประชุมชนะ 40/1 ม.5 บ.บ่อแดง ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6809 นายวุฒฺิขัย   สุวรรณรัตน์ 19/1 ม.10 บ.มะขามคลาน ซ. ถ. ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6810 เด็กชายวุทธิชัย   สายวงศ์ 89 ม.3 บ.หนองบก ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
6811 นายวุธกานต์   ฉลาด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
6812 เด็กชายวโรดม   ชีนับถือ 25/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000973083977  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6813 เด็กชายวโรดล   ศรีเคน 5/750 ม.7 บ.- ซ.28 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000034331356 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6814 นายวโรโดม   เสริมสร้างศรี 151 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่ 50360080-0341812 กำลังดำเนินการ 
6815 นายศตวรรษ   ก่ำรัมย์ 24 ม.10 บ.สูงเนิน ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6816 นายศตวรรษ   ลือวันคำ 16 ม.9 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6817 นายศตวรรษ   วงค์ฤทธิ์ 130 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6818 นายศตวรรษ   กันทะเรียยน 108 ม.11 บ.บ้านห้วยชมพู ซ.- ถ.- ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260  กำลังดำเนินการ 
6819 เด็กชายศตวรรษ   แสงฉาย 7/5 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540024272229 กำลังดำเนินการ 
6820 นายศตววรษ   มณีจุรัส 22/8 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6821 นางสาวศธิตา   แสงพันธ์ 5 ม.- บ.- ซ.ซอยรามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240091-7428934 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6822 เด็กชายศรพิชัย   เพ็ญพิมพ์ 156 ม.2 บ.โนนสวรรค์ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6823 เด็กชายศรราม   ศรีวงค์ษา ึุ75 ม.6 บ.ดอนม่วย ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
6824 นายศรราม   พินิจ 223 ม.11 บ.อ่างอุดม ซ. ถ. ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6825 เด็กหญิงศรสวรรค์   โพธิ์ศรี 125 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส 27 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392