รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6926 เด็กหญิงศิริพรรณ   ศิริยุทธ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520กำลังดำเนินการ 
6927 เด็กหญิงศิริมา   ศิริธร 199 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
6928 เด็กหญิงศิริมาศ   ศรีณรงค์ 10 ม.1 บ.ชุมแสง ซ.- ถ.- ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 601200899075559 กำลังดำเนินการ 
6929 เด็กหญิงศิริยากร   รอดประเสริฐ 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150กำลังดำเนินการ 
6930 เด็กหญิงศิริรักษ์   แสงศรีจันทร์ 54/6 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
6931 นางสาวศิริรักษ์   คงทอง 87 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120099-3109235 กำลังดำเนินการ 
6932 นางสาวศิริรัตน์   ยางไชย 1 ม.17 บ.โพนสว่าง ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6933 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชนะชัยหาญ 16/2 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.ดอกไม้แดง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400991979743 กำลังดำเนินการ 
6934 เด็กหญิงศิริลักษณ์   แก้วสูงเนิน 122/155 ม.- บ.- ซ.อุดมสุข 45 ถ.สุขุมวิท 103 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260092-5527001  กำลังดำเนินการ 
6935 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ผิวเกลี้ยง 1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
6936 เด็กหญิงศิริลักษณ์   อุปศรี 175 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6937 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ราชนาวี 27/2 ม.2 บ.บ้านดอนแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400857424770 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6938 เด็กหญิงศิริลักษณ์   มรรคพิมพ์ 54 ม.4 บ.ถ้ำแข้ ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300981538169  กำลังดำเนินการ 
6939 นางสาวศิริลักษ์   แก้วมาก 15 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6940 เด็กหญิงศิริวรรณ   ขันทะสีมา 370 ม.- บ.- ซ.สันนิบาลเทศบาล ถ.รัชดา ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900  กำลังดำเนินการ 
6941 นางสาวศิริวรรณ   บุญยา 71 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6942 เด็กหญิงศิริวรรณ   ชนานาค 18/2 ม.- บ.- ซ.โชคชัย ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 930000957460835 กำลังดำเนินการ 
6943 เด็กหญิงศิริวรรณ   สวัสดิ์วงศ์ชัย 155 ม.3 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400898545868 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6944 เด็กหญิงศิริวรรณวดี   ดอนละคร 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6945 เด็กชายศิริศักดิ์   หาสีเสียด 109 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
6946 นางสาวศิริเนตร   โสมแสง 35 ม.6 บ.นาเลียง ซ. ถ. ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
6947 เด็กชายศิริโชค   เกษมทาง 183 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6948 เด็กหญิงศิลการักษ์   แถมมี 509/3 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10300 0944199311 กำลังดำเนินการ 
6949 เด็กหญิงศิลารัตน์   นวลนิ่ม 81 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 931500884500841 กำลังดำเนินการ 
6950 เด็กชายศิวกร   สอนพวง 28/240 ม.5 บ.- ซ.วัดไผ่เขียว ถ.วัดเวฬุวนาราม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100886010919 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392