รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6926 เด็กหญิงศุภลักษณ์   จันทรางกูล 9/445 ม.- บ. ซ.ซ.ทรัพย์เจริญ ถ. เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300814453639  กำลังดำเนินการ 
6927 นางสาวศุภลักษณ์   ศรีพรม 24 ม.6 บ.ดอนม่วง ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
6928 เด็กชายศุภวัฒน์   พุทธลา 216 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6929 เด็กชายศุภวิชญ์   วิทยาโรจน์วงศ์ 22/83 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400812474250 กำลังดำเนินการ 
6930 เด็กชายศุภวิชญ์   โสประดิษฐ์ 48/502 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400967874407 กำลังดำเนินการ 
6931 นายศุภวิชญ์   บุญทรง 124 ม.8 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6932 เด็กหญิงศุภษา   โพธิ์ใบ 8/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6933 เด็กชายศุภสัณห์   อ่วมอ่าม 58 ม.14 บ.ท่ากระพี้ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
6934 เด็กชายศุภสิน   รามแป้น 450/31 ม.4 บ.- ซ.อาชีวะ ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
6935 นางสาวศุภัทรา   บุญเทียม 101 ม.- บ.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000980293543 กำลังดำเนินการ 
6936 นายศุภากร   ฉัตรทอง 254 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190กำลังดำเนินการ 
6937 นางสาวศุภาปรางค์    เสนขาว 116/2 ม.3 บ.หาดเลา ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
6938 เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ไล้คง 200 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6939 เด็กหญิงศุภิชา   ช่วยเต็ม 1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.คลองปูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
6940 เด็กหญิงศุภิสรา   สีหามาตย์ 76 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส48แยก14-10 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 023702642 กำลังดำเนินการ 
6941 เด็กหญิงศุภิสรา   คุ้มศิริ 49 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
6942 เด็กชายศุภเศกข์   ชาญกระโทก 117 ม.6 บ.ท้อแท้ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
6943 เด็กชายศุภโชค   อินทะสอน 75/201 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200849336236 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6944 เด็กหญิงสกาวรัตน์   ภู่ทอง 10 ม.12 บ.- ซ.นวมินทร์ 54 ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
6945 เด็กหญิงสกาวใจ   นุ่มมาก 76/1 ม.1 บ.บางไซ ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
6946 เด็กชายสงกราน   คีรี 106 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6947 เด็กชายสงกรานต์   มาลีรัตน์ 30 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3400กำลังดำเนินการ 
6948 เด็กหญิงสงกรานต์   พลชัย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6949 นายสถาพร   พรหมเกิด 12 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
6950 เด็กชายสถาพร   สินทา 28 ม.4 บ.บ้านเหล่า ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388