รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7026 นายศุภกร   ปะสิ่งชอบ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
7027 เด็กชายศุภกร   กรินรักษ์ 125 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7028 เด็กชายศุภกร   ชนะนิล 17 ม.9 บ.บ้านหนองกินปลา ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7029 เด็กชายศุภกร   จันสูง 64 ม.5 บ.นาห้วยแดง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300821569484  กำลังดำเนินการ 
7030 นายศุภกรณ์   สีหวงษ์ 101 ม.4 บ.ธาตุเทิง ซ.- ถ.- ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
7031 เด็กชายศุภกฤต   เมืองแก้ว 14 ม.- บ.- ซ.1(สโมสร) ถ.สโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
7032 เด็กชายศุภกฤต   ลาวิชัย 160/10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
7033 นายศุภกฤต   ม่วงปัทม์ 93 ม.4 บ.หัวนา ซ. ถ. ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
7034 นางสาวศุภกานต์   นะเชิงรัมย์ 60 ม.5 บ.ส ซ.- ถ.- ต.เมืองโพธิ์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7035 เด็กชายศุภกานต์   กลั่นสกุล 39/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
7036 เด็กชายศุภกิจ   ปานแสงทอง 636/3 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 47(สะพาน 2) ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100844686487 กำลังดำเนินการ 
7037 นายศุภกิจ   วงษ์มาด - ม.7 บ.หินแร่ ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
7038 เด็กชายศุภกิจ   โพธิ์รักษา 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาธิปก ต.แขวงวัดกัลยาณ์ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600  กำลังดำเนินการ 
7039 เด็กชายศุภกิจ   สุขสม 80 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
7040 นายศุภกิจ   ทวีศิลป์ 96 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110กำลังดำเนินการ 
7041 เด็กชายศุภกิจ   ส่งแสง 132/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
7042 เด็กชายศุภกิตติ์   ยอดชูศรี 103/3 ม.12 บ.บ้่านแก่ง ซ.0 ถ.0 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 
7043 นายศุภชัย   ปะวะเสนัง 492/38 ม.- บ.- ซ.ไผ่สิงห์โต ถ.รัชดาภิเษก ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 101100815057301  กำลังดำเนินการ 
7044 เด็กชายศุภชัย   ณ พัทลุง 140/50 ม.0 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
7045 เด็กชายศุภชัย   เอี่ยมรักษา 6/6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
7046 เด็กชายศุภชัย   ศิลป์ประคอง 75/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
7047 เด็กชายศุภชัย   กรีสอนคม 226 ม.16 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7048 นายศุภชัย   นามป่องแก 22 ม.4 บ.บ้านโคกก่อง ซ. ถ. ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7049 นายศุภณัฐ   ธาตุอินจันทร์ 69 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200853446419 กำลังดำเนินการ 
7050 เด็กชายศุภณัฐ   นิตย์มณี 2113/14 ม.- บ.- ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100891990492 029332715 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396