รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7126 นายสารินทร์   สังข์โฉม 259 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7127 เด็กชายสาลีมีน   สุมาตรา 283 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7128 เด็กหญิงสาวิตรี   คำภีระ 269 ม.10 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
7129 นางสาวสาวิตรี   อ่องลา 156/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ. ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7130 เด็กหญิงสาวิตรี   ปิยาเหล ุ63 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
7131 เด็กชายสาโรช   เอื้อกิจ 109 ม.6 บ.บ้านหนองโนสวนโคก ซ. ถ. ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900868740684  กำลังดำเนินการ 
7132 นายสำราญ   สามิภักดิ์ 24/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110กำลังดำเนินการ 
7133 เด็กชายสำราญชัย   คำคุณเมือง 113 ม.2 บ.ตาลเดี่ยว ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7134 เด็กชายสิงธนา   สีชนะ 52 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7135 นายสิงหนาท   เปรมปรี 67/6 ม.4 บ.ท่าพุทรา ซ. ถ. ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
7136 นางสาวสิตานัน   รองแสง 24/1 ม.1 บ.- ซ.ตรอกหมู่บ้านเขตเดิม ถ.เตชะวนิช ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7137 นายสิทธิ   หาญทะเล 45 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
7138 เด็กชายสิทธิกร   ภู่ทองสุข 5/21 ม.- บ.- ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120084-5413838  กำลังดำเนินการ 
7139 เด็กชายสิทธิกร   มีสุข 30 ม.1 บ.สองพี่น้อง ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7140 นายสิทธิกร   แสงเดช 176/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7141 เด็กชายสิทธิกร   ดอกมะลิป่า 116 ม.ุ6 บ.นางพิมพ์ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
7142 เด็กชายสิทธิชัย   ปุรัชการ 55 ม.1 บ.บาละ ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
7143 เด็กชายสิทธิชัย   สหาวุธ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
7144 นายสิทธิชัย   เกิดนิล 91/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7145 นายสิทธิชัย   บรรจง 50 ม.9 บ.หนองสามขา ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7146 นายสิทธิชัย   ฮาดสูง 47 ม.6 บ.โนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7147 เด็กชายสิทธิชัย   นาคปนคำ 133 ม.6 บ.บ้านหนองหิน ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7148 เด็กชายสิทธิชัย   ร่มสิน 197 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7149 นายสิทธิชัย   ตลอดพงษ์ 66 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7150 เด็กชายสิทธิชัย   เนินพรหม 284 ม.3 บ.บ้านบางหิน ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200630836781 -- เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391