รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7251 นางสาวสุนิดา   รอดด้วง 112/12 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7252 เด็กหญิงสุนิดา   หาโส๊ะ 412 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
7253 เด็กหญิงสุนิตษา   กองจร 90 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7254 นางสาวสุนิตา   มะลิซ้อน 33/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
7255 เด็กหญิงสุนิตา   ดอนมะยา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200895340748 0860139842 กำลังดำเนินการ 
7256 เด็กหญิงสุนิษา   กล่ำเงิน 66/20 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระรามสาม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7257 เด็กหญิงสุนิษา   พบสุข 34 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7258 นางสาวสุนิสา   สุทธวีรีสรรค์ 21 ม.7 บ.ไตรตรึงษ์ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 621600877365608  กำลังดำเนินการ 
7259 นางสาวสุนิสา   ศรีนะคร 63 ม.- บ.- ซ.- ถ.พืริทนิโรธ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000896603800 กำลังดำเนินการ 
7260 เด็กหญิงสุนิสา   อินภูมี 20 ม.8 บ.โคกถาวร ซ. ถ. ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
7261 เด็กหญิงสุนิสา   ยงสิงห์ 301/2 ม.13 บ.บ้านห้วยใหญ่ ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200833793566 กำลังดำเนินการ 
7262 เด็กหญิงสุนิสา   ปัญญาฉลาด 44 ม.3 บ.บ้านโนนทอง ซ. ถ. ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150  กำลังดำเนินการ 
7263 เด็กหญิงสุนิสา   แสงมาศ 115 ม.19 บ.ไร่ภูจอง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
7264 นางสาวสุนีดะ   พร่อน 129/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7265 นายสุบรรณ   เค้าท้อง 63 ม.15 บ.ทุ่งถาวร ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7266 เด็กชายสุบัญชา   ธรรมมนตรี 97 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 270000984368142 กำลังดำเนินการ 
7267 เด็กชายสุบิน   อินทร์แก้ว 91 ม.2 บ.ท่าหลวง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300933978402  กำลังดำเนินการ 
7268 เด็กหญิงสุประภาดา   เวียงคำ 190/149 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง68 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400860158315 กำลังดำเนินการ 
7269 นายสุปัญญา   โสดาดง 99 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 131900876854832 กำลังดำเนินการ 
7270 เด็กชายสุพจน์   ชดเชย 44/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
7271 เด็กชายสุพจน์   จันดารัตน์ 195/1 ม.3 บ.โนนค้อ ซ. ถ. ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 342300993015178  กำลังดำเนินการ 
7272 เด็กหญิงสุพรรณษา   สุขสำราญ 73/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 721400895557547 กำลังดำเนินการ 
7273 นางสาวสุพรรษา   ปั้นสุรินทร์ 300 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7274 เด็กหญิงสุพรรษา   ทองธรรมชาติ 55/1 ม.11 บ.ดงตาจันทร์ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
7275 เด็กหญิงสุพรรษา   บุญครอง 13 ม.3 บ.เลิงบาก ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388