รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7276 เด็กชายสุรินทร์   กล่ิอมจิตต์ 49 ม.- บ.- ซ.1หน้าสนามกีฬาจังหวัด ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000878063451 กำลังดำเนินการ 
7277 เด็กหญิงสุริยดา   รอมาน 29/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200911860485 กำลังดำเนินการ 
7278 เด็กชายสุริยะ   การุญ 14 ม.5 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7279 เด็กชายสุริยันต์   เหง้าพรม ึึ77/1 ม.15 บ.คำบง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
7280 เด็กชายสุริยา   จำปาทอง 215 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7281 เด็กชายสุริยา   แจ้งพราย 22 ม.6 บ.- ซ.- ถ. ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130087-1957705 กำลังดำเนินการ 
7282 นายสุริยา   อำพะวา 87 ม.8 บ.โคกล่าม ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7283 นายสุริยา   เครือแสง 141/4 ม.13 บ.วังน้ำขาว ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
7284 นายสุริยา   อินต๊ะทร 17/1 ม.7 บ.บ้านใหม่นาแขม ซ.- ถ.- ต.สบป้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220กำลังดำเนินการ 
7285 นายสุริยา   ใจอุ่น 87 ม.9 บ.- ซ.- ถ. ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7286 นายสุริยา   ชาบุตรโคตร 127 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7287 เด็กชายสุริยา   สุธรรม 149 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
7288 เด็กหญิงสุรีรัตน์   ดวงชัย 141 ม.8 บ.สน ซ.- ถ.- ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7289 สามเณรสุรเกียรติ   ศิริเสถึยร 38 ม.6 บ.บ้านโคกสง่า ซ. ถ. ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120  กำลังดำเนินการ 
7290 เด็กชายสุรเดช   อินทรธรรม 117*169 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120090-894-9453  กำลังดำเนินการ 
7291 เด็กชายสุรเดช   จันทร์เวียง 404/41 ม.- บ.- ซ.โรงปูน ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100805893796 กำลังดำเนินการ 
7292 เด็กชายสุรเดช   เศษผักหวาน 41 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 651100880015130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7293 เด็กชายสุรเดช   จิตร์สูง 53 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7294 นายสุรเดช   แดงงาม 47 ม.11 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7295 นายสุรเดช   สุขรัตน์ 136 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7296 นายสุลักษณ์   มะโนชัย 60/1 ม.10 บ.ร้องขุ่น ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200843702805  กำลังดำเนินการ 
7297 เด็กหญิงสุลักษณ์   ช่อขาว 53 ม.6 บ.ดงขวางท่า ซ. ถ. ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
7298 นายสุลายมาน   ตาเหร์ 24/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
7299 เด็กหญิงสุวจี   โรมจุมจัง 270/9 ม.- บ.รอยัลพารค์วิล ซ.ลาดพร้าว122 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
7300 นางสาวสุวจี   ใจยอด 25/18 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าววังหิน77 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385