รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7301 เด็กหญิงสุมาลี   ศรีจันทร์ 44 ม.4 บ.เทพนิมิต ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
7302 เด็กหญิงสุมิตตา   สอนโนนแดง 54 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 11111กำลังดำเนินการ 
7303 นางสาวสุมิตรา   อินทร์หนอง 99 ม.1 บ.นาเวง ซ. ถ.สัติธรรม ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 470000885390470  กำลังดำเนินการ 
7304 นางสาวสุมิตรา   บุญจันทร์ 10 ม.4 บ.ร่องน้ำขุ่น ซ.- ถ.- ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
7305 นายสุรชัย   มณีเมธาวี 116 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270087-1795762 กำลังดำเนินการ 
7306 นายสุรชัย   ปานโต 518 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฎร์ 26 ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7307 เด็กชายสุรชัย   ศรีเทียนทอง 63 ม.15 บ.ดงเย็น ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600892723978  กำลังดำเนินการ 
7308 นายสุรชัย   อังคฤทธิ์ 112 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
7309 เด็กชายสุรชัย   วงษาบุตร 186 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140086-2728335 กำลังดำเนินการ 
7310 นายสุรชัย   วัฒนะราช 36 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7311 นายสุรชัย   มุงแสน 93 ม.3 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7312 เด็กชายสุรชัย   จันทร์พิทักษ์ 20 ม.2 บ.ทุ่งควายกิน ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
7313 เด็กชายสุรชัย   อินเทศ 193 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
7314 นายสุรชัย   เดื่อดิน 75 ม.7 บ.หนองกกคูณ ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
7315 เด็กชายสุรชาติ   มินิ 877/1 ม.- บ.- ซ.พระรามที่6,ซอย12 ถ.- ต.แขวงถนนเพชรบุรี อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 104000800728759  กำลังดำเนินการ 
7316 เด็กชายสุรชาติ   ศรีเจริญ 115/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7317 เด็กชายสุรชาติ   ดอนโคกสูง 86/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100805833528  กำลังดำเนินการ 
7318 นายสุรพงค์   ณ 59 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7319 นายสุรพงศ์   สุพเสน 86 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7320 นายสุรพงษ์   ขานรัมย์ 71 ม.3 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7321 นายสุรพล   ลอยสงวน 654 ม.- บ.- ซ.เขมาเนรมิตร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7322 นางสาวสุรภา   สายดำ 209 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180กำลังดำเนินการ 
7323 นายสุรภาพ   ธนศักดิ์โสภณ 10 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7324 นายสุรวุฒิ   อุ่นตา 14 ม.13 บ.สวาท ซ. ถ. ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120  กำลังดำเนินการ 
7325 นายสุรศักดิื   ตานี 129 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388