รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7576 เด็กชายอรุณ   หาญจิตร 29/14 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
7577 นางสาวอรุณรัตน์   มูลแฝง 49/1 ม.5 บ.บ้านใหม่ ซ.7 ถ.- ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500947501556  กำลังดำเนินการ 
7578 เด็กหญิงอรุณวรรณ   ไทยพอน 81 ม.12 บ.- ซ.ขนุนทอง ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 841800878940485  กำลังดำเนินการ 
7579 นางสาวอรุณศรี   อินทร์เอี่ยม 822/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
7580 เด็กหญิงอรุณี   พัฒน์อินทร์ 5/2 ม.13 บ.บ้านยวนสาว ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 841800987099870 กำลังดำเนินการ 
7581 เด็กหญิงอรุณี   พรมกุล 8/2 ม.6 บ.ล่องควน ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7582 เด็กหญิงอรุณี   จงจิตต์ 29/1 ม.- บ.- ซ.4ร่วมสุข ถ.เกาหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000810131746 กำลังดำเนินการ 
7583 เด็กหญิงอรไท   ทองมี 160 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000892313791 กำลังดำเนินการ 
7584 นางสาวอรไพลิน   ปัญญามณีรัตน์ 667 ม.- บ.- ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี ต.แขวงบางลำภูล่าง อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
7585 เด็กชายอลงกรณ์   เนตรนพรัตน์ 14 ม.6 บ.บ้านโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120096-2136970 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7586 เด็กชายอลงกรณ์   แก้วกล้า 62 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7587 เด็กชายอลงกรณ์   นารถโกษา 601/103 ม.7 บ.พังขว้าง ซ. ถ. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  กำลังดำเนินการ 
7588 นายอลงกรณ์   หมอกใส 53 ม.1 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
7589 เด็กหญิงอลิตา   ใหญ่ผา 167 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7590 เด็กชายอลินทรัพย์   เดชบรรทม 143 ม.5 บ.โคกก่องหนองแวง ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7591 เด็กหญิงอลิศรา   ลุนกุดเลาะ 84 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200923378426 กำลังดำเนินการ 
7592 เด็กหญิงอลิษา   แสงทอง 164 ม.7 บ.บ้านบ่อพระ ซ. ถ.ป่าขนุน-น้ำพีั ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7593 นางสาวอลิษา   โสภา 43 ม.9 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7594 เด็กหญิงอลิษา   เทศนอก 53 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
7595 นางสาวอวยพร   ฟองงาม 11/11 ม.5 บ.เมืองเดช ซ. ถ. ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
7596 นางสาวอสมา   บุญสนอง 22/117 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10000กำลังดำเนินการ 
7597 เด็กชายอะหมัอฮาซัน   หลงแดวา 72 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180กำลังดำเนินการ 
7598 เด็กหญิงอักรอม   กามะ 12 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
7599 นายอัครชัย   สุขสมกิจ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
7600 เด็กชายอัครพงษ์   จันทะเรียง 60/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384