รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7576 เด็กหญิงอรอนงค์   สังเกตกิจ 45 ม.8 บ.ดวน ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7577 เด็กหญิงอรอนงค์   วงษาชัย 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7578 นางสาวอรอนงค์   ป้องคำ 85 ม.2 บ.วังสะเเบงใต้ ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7579 เด็กหญิงอรอนงค์   พุทธขัน 43 ม.6 บ.บ้านนาหนองใหญ่ ซ. ถ. ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900813751245  กำลังดำเนินการ 
7580 นางสาวอรอุมา   ภาวงศ์ 43 ม.13 บ.คำบิด ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7581 นางสาวอรอุมา   นิมากร 171 ม.11 บ.เขารักษ์ ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7582 นางสาวอรอุมา   ช่วยบำรุง 11 ม.1 บ.ds ซ. ถ. ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  กำลังดำเนินการ 
7583 นางสาวอรอุมา   นิมาลา 28 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
7584 เด็กหญิงอรอุมา   บุญละคร 55 ม.2 บ.บ้านนางัว ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7585 นางสาวอรอุมา   ทองเฟื่อง 62 ม.8 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7586 เด็กหญิงอรอุสา   เทียนศิริ 353/375 ม.- บ.เอื้ออาทร ซ.5 ถ.ทัศนปทุม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000831515800  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7587 เด็กหญิงอริญา   พวงจำปา 20 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250กำลังดำเนินการ 
7588 เด็กหญิงอริญา   ราชอาษา 601 ม.- บ.- ซ.- ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7589 เด็กชายอริน   พิรักษา 2111/30 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
7590 เด็กหญิงอริยา   ระศรีจันทร์ 110 ม.5 บ.พังโคน ซ.- ถ.- ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
7591 นางสาวอริยา   สาระพันธ์ 5/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
7592 นางสาวอริศรา   ผิวรัตน์ 154 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240กำลังดำเนินการ 
7593 เด็กหญิงอริศรา   ใส้พงษ์ 208 ม.2 บ.ท้ายเกาะ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 621600847776820  กำลังดำเนินการ 
7594 เด็กหญิงอริษา   โม้คำ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
7595 เด็กหญิงอริสา   วงษ์หาแก้ว 149 ม.10 บ.ผาทอง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800986542858  กำลังดำเนินการ 
7596 เด็กหญิงอริสา   พรมมาต้น 193 ม.7 บ.หนองกะท้าว ซ.- ถ.- ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
7597 เด็กหญิงอริสา   ศรีภิลา 187 ม.7 บ.บ้านนาสะอาด ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900988296678  กำลังดำเนินการ 
7598 เด็กชายอรุณ   หาญจิตร 29/14 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
7599 นางสาวอรุณรัตน์   มูลแฝง 49/1 ม.5 บ.บ้านใหม่ ซ.7 ถ.- ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500947501556  กำลังดำเนินการ 
7600 เด็กหญิงอรุณวรรณ   ไทยพอน 81 ม.12 บ.- ซ.ขนุนทอง ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 841800878940485  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386