รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7676 เด็กชายอัครวินท์   ใกล้ชิด 234 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
7677 เด็กชายอัครินทร์   คนกลาง 115 ม.3 บ.ทมอ ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 321400890419875 กำลังดำเนินการ 
7678 เด็กชายอัครเดช   ปลาทอง 8/21 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
7679 นายอัครเดช   ศรีวิเชียร 181 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7680 เด็กหญิงอังคณิตรา   ปกรณ์ 58 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250  กำลังดำเนินการ 
7681 นางสาวอังค์วรา   แสนอุบล 7 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200955297155  กำลังดำเนินการ 
7682 เด็กหญิงอังศรารัตน์   เย็นทรัพย์ 69 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100897978663 028113261 กำลังดำเนินการ 
7683 เด็กหญิงอัจจิมา   ผมพันธ์ 10 ม.5 บ.บูรพา ซ.- ถ.- ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900945408701  กำลังดำเนินการ 
7684 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   ศรีทอง 69 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
7685 เด็กหญิงอัจฉสุดา   ยอดแย้ม 5 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7686 สามเณรอัชฌา   คุ้มกัน 7/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
7687 นายอัซนาวี   จันทร์เพ็ญ 43 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7688 นางสาวอัญชนา   ใจคุ้ม 94/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110056-623037 กำลังดำเนินการ 
7689 เด็กหญิงอัญชลี   สีทา 95/91 ม.- บ.- ซ.วัดเวฬุวนาราม3 ถ.เวฬุวนาราม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100899651398 กำลังดำเนินการ 
7690 เด็กหญิงอัญชิสา   ราชมาลา 222 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140  กำลังดำเนินการ 
7691 เด็กหญิงอัญชิสา   คล้ายเถาร์ 24/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7692 นางสาวอัญติมาพร   สังฆพร 129 ม.11 บ.โนนโพธิ์ทอง ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
7693 นางสาวอัญมณี   ทวีจันทร์ 53/3 ม.5 บ.ธาตุขิงแกง ซ.- ถ.- ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7694 เด็กชายอันดา   เอียดปาน 20722 ม.1 บ.ฝาละมี ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120กำลังดำเนินการ 
7695 เด็กหญิงอันธิกา   ชาญชัย 115 ม.- บ.- ซ.มัยลาภ ถ.รามอินทรา14 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7696 เด็กชายอับดุลคอรี   สมาแอ 61/6 ม.5 บ.0 ซ. ถ. ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7697 เด็กชายอับดุลรอห์มัน   เจ๊ะกาเดร์ 154 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000812778462 กำลังดำเนินการ 
7698 นายอับดุลฮากีม   อินหมัน 90/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7699 เด็กชายอับดุลฮากีม   เจะนิ 16/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7700 เด็กชายอับดุลฮากีม   หะยีมะดีเย๊าะ 42154 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388