รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8051 เด็กชายิอภิชาติ   วันชา 117 ม.- บ.- ซ.- ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110  กำลังดำเนินการ 
8052 เด็กชายิิอนุวัฒน์   คล้ายหัด 123/1 ม.6 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ. จ.ชัยนาท 17120กำลังดำเนินการ 
8053 เด็กชายุสุริชัย   นางาม 36 ม.8 บ.คำว้ายาง ซ.- ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
8054 เด็กชายฺสิทธินนท์   อินทรุขา 111 ม.- บ.ลุคุ ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8055 เด็กหญิงเกตน์สินี   แก้วมณี 23/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 851300881798944 กำลังดำเนินการ 
8056 เด็กชายเกริกกฤทธิ์   ถือสัตย์ 138 ม.5 บ.บ้านโป่งหิน ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900810655015  กำลังดำเนินการ 
8057 นายเกริกชัย   เมืองมูล 126 ม.5 บ.ไชยพรม ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56150085712006 กำลังดำเนินการ 
8058 เด็กชายเกริกชัย   ตินชาติ 27 ม.5 บ. - ซ. ถ. ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000085726005  กำลังดำเนินการ 
8059 เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทองดีนอก 43/130 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8060 นายเกรียงศักดิ์   กานุสนธ์ 24 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170094-2929923 กำลังดำเนินการ 
8061 นายเกรียงศักดิ์   คำกิ่ง - ม.- บ.บ้านบะยาวน้อย ซ. ถ. ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
8062 เด็กชายเกรียงศักดิ์   พนาลิกุล 101 ม.9 บ.ใหม่วังเซือม ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
8063 เด็กชายเกรียงเดช   ถือสัตย์ 143 ม.5 บ.โป่งหิน ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900848260805  กำลังดำเนินการ 
8064 เด็กชายเกรียงไกร   เกตุกล้า 153 ม.9 บ.ชุมแสง ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
8065 นายเกรียงไกร   สาโรจน์ 31 ม.12 บ.บ้านแมดน้อย ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
8066 นายเกรียงไกร   สมคะเนย์ 100 ม.8 บ.สมบูรณ์ ซ. ถ. ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300881203119  กำลังดำเนินการ 
8067 เด็กชายเกล้าณรงค์   จั่นบางม่วง 37/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150025655272 กำลังดำเนินการ 
8068 นางสาวเกวลิน   แต่งแก้ว 85 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8069 เด็กหญิงเกวลิน   งิ้วจีน 267 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8070 เด็กหญิงเกวลิน   มาเจริญ 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 930000911933823 กำลังดำเนินการ 
8071 นางสาวเกศรา   คงทรัพย์ 64/4 ม.3 บ.- ซ.หนองโนน ถ.โกงเหลง ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600902172567  กำลังดำเนินการ 
8072 เด็กหญิงเกศรา   อินกัน 1 ม.4 บ.ฟากบึง ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8073 นางสาวเกศรินทร์   สีเสน 320 ม.15 บ.- ซ. ถ. ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
8074 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์   นาจารย์ 197 ม.3 บ.บรูพา ซ.- ถ.- ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8075 นางสาวเกษฒมณี   กองกูล 16 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300929641928  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396