รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8326 นางสาวกัญญารัตน์   แก้วน้อย 66/24 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.- ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120094-857-3285  กำลังดำเนินการ 
8327 นางสาวกัญญ์นภัส   นราสุวรรณ 122 ม.- บ.ศรีวรา ซ.36/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 0273213144 กำลังดำเนินการ 
8328 นางสาวกัญญ์พิชญา    ลักขณา 95 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8329 นางสาวกัณฐมณี   พิมพ์ทอง 62 ม.- บ.- ซ.เฉลยสุข ถ.ศรีนครินทร์ ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500870246128 กำลังดำเนินการ 
8330 นางสาวกัณณิกา   จันทร์แก้ว 20 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170  กำลังดำเนินการ 
8331 นายกันตวิชญ์   ตรีกุล 181 ม.4 บ.- ซ. ถ.- ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 811200822784051 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8332 นางสาวกันต์กนิษฐ์   ขูทก 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
8333 นายกันต์ธีร์   คำนุ 449 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000942827654 กำลังดำเนินการ 
8334 นางสาวกัลยา   ยิงสันเทียะ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
8335 นางสาวกัลยา   จงสะดับกลาง 31 ม.6 บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
8336 นางสาวกัลยามล   บุญยะวันตัง 13/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8337 นางสาวกาญจนา   ไชยแก้ว 532 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8338 นางสาวกาญจนา   แสงสว่าง 163 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 471200986786503 กำลังดำเนินการ 
8339 นางสาวกาญจนา   อุทำกา 7 ม.4 บ.กุดฮู ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8340 นางสาวกาญจนา   ศิริสาร 57 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
8341 นางสาวกาญจนา   เคนตรี 23/3 ม.4 บ.นาขามป้อม ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
8342 นางสาวกาญจนาภรณ์   รัตนตรัย 123 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8343 นางสาวกานดา   นามเดช 112 ม.2 บ.โนนอุดม ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
8344 นางสาวกานต์ธิดา   เทียนดอนไพร 85 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500985468713 กำลังดำเนินการ 
8345 นางสาวกานต์ธิดา   แสงพิทักษ์ 44/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
8346 นายกายสิทธิ์   ฝอยทอง 46 ม.5 บ.กุงใหญ๋ ซ.- ถ.- ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8347 นายกาลัญญู   บุตรดี 37/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 131900939875570 กำลังดำเนินการ 
8348 นายกิตติชัย   พงษ์สมัย 27/3 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 กำลังดำเนินการ 
8349 นายกิตติฎัฏ   พรายทอง 76/1 ม.4 บ.ระโนด ซ. ถ. ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8350 นายกิตตินันท์   ธาราทิพย์ไพร 222 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392