รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8351 นางสาวขนิษฐา   นันทวิเศษ 11 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
8352 นายขวัญชัย   ชาญตะบะ 118 ม.12 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8353 นางสาวขวัญชีวัญ   โตวงษ์ 422 ม.- บ.- ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง ต.แขวงยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 026755550 กำลังดำเนินการ 
8354 นางสาวขวัญพร   หนูปล้อง 30/1 ม.5 บ.วัดจันทร์ ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8355 นายขวัญมงคล   บุญเรือง 145 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000088-5157721 กำลังดำเนินการ 
8356 นางสาวขวัญฤทัย   ยอดคีรีชัย 193 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25270กำลังดำเนินการ 
8357 นายคชนันต์   กันธวงศ์ 25 ม.- บ.- ซ.1 ถ.ป่าตัน ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8358 นายคชเดช   ชอบประสิทธิ์ 61/7 ม.8 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8359 นายคณกร   เอี่ยมละออ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8360 นายคณนาท   อาจอินทร์ 35 ม.5 บ.ห้วยลึก ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 390000833485042 กำลังดำเนินการ 
8361 นางสาวคนึงนุช   สงคราม 150 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200932127332 กำลังดำเนินการ 
8362 นายคมกริช   แสงเป๋า 173/2 ม.2 บ.- ซ.ท่าดินเเดง ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8363 นายคมกริช   นนสะเกต 108 ม.4 บ.หนองฮ้าง ซ. ถ. ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8364 นายคมกิจ   คำลอย 155 ม.3 บ.ประหูต ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
8365 นายคมสันต์   ไพราชสูง 10 ม.8 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8366 นายคุณากร   ศิริบำรุง 16/39 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8367 นายคุมทิศ   วงศ์วิริยชาติ 105 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8368 นายคเชนทร์   สีโห่ 32/29 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงแสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 105100875035156 กำลังดำเนินการ 
8369 นางสาวจตุพร   เวียงจันทร์ 147 ม.4 บ.ห้วยยาง ซ. ถ. ต.หัวเห่ว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 3422008921002594  กำลังดำเนินการ 
8370 นายจตุรพัฒน์   เกิดสวัสดิ์ 53 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
8371 นางสาวจรวยพร   ศรีทาพักตร์ 172 ม.1 บ.- ซ.- ถ.นาวง ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000กำลังดำเนินการ 
8372 นางสาวจริญญา   รื่นอารมณ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8373 นายจรูญ   ศรีงาม 64/7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300833096721 กำลังดำเนินการ 
8374 นายจักกฤษณ์   สงสะอาด 73 ม.1 บ.ร่องข่า ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300862459744  กำลังดำเนินการ 
8375 นายจักรกฤต   ฝูงที 26 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391