รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8426 นางสาวจินตนา   จำศรี 59 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8427 นางสาวจิรนันท์   จันทร์คำ 10 ม.8 บ.บ้านกิ่วลม ซ. ถ. ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240  กำลังดำเนินการ 
8428 นายจิรพัฒน์   เปสลาพันธ์ 99/61 ม.2 บ.- ซ.2-3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.แขวงทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210025733984 กำลังดำเนินการ 
8429 นายจิรภัทร   จันทร์จะ 38 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  กำลังดำเนินการ 
8430 นางสาวจิรวรรณ   ประทาพันธ์ 353 ม.8 บ.ริมขาน ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360กำลังดำเนินการ 
8431 นายจิรวัฒน์   สีหกุล 221 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120087-1055649  กำลังดำเนินการ 
8432 นายจิรวัฒน์   พาสุวรรณ 26/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8433 นายจิระชัย   พิพัฒน์สกุลพร 661 ม.- บ.- ซ.- ถ.สามจีน ต.แขวงตลาดน้อย อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
8434 นายจิรัฎฐ์   ปุญญะเสาวกุล 56 ม.4 บ.- ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100813501641 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8435 นายจิราณุวัฒน์   เสียงกลม 56 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 700000806561315 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8436 นางสาวจิราพร   ประเสริฐทรัพย์  7/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านคลอง 15 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150/086-0801381 กำลังดำเนินการ 
8437 นางสาวจิราพร   กุยเพชร 127/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000895166962 กำลังดำเนินการ 
8438 นางสาวจิราพรรณ   คำเปียง 73 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230080-5037102  กำลังดำเนินการ 
8439 นางสาวจิราภรณ์   อนุญาหงษ์ 14 ม.7 บ.บ้านขาไก่ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8440 นางสาวจิราภา   มูลนา 184 ม.13 บ.บ้านคึมข่า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900884794451 กำลังดำเนินการ 
8441 นายจิรายุ   วิงวอน 114/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000852130521 กำลังดำเนินการ 
8442 นายจิรายุทธ   จันทะคุณ 48 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8443 นายจิรายุทธ   กุลชัย 144/1 ม.12 บ.ซำเสี้ยว ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8444 นายจิราวุฒิ   สายทอง 74/1 ม.- บ.- ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงบ้านบาตร อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
8445 นางสาวจิริยา   โต่งจันทร์ ค ม.ภ บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
8446 นายจิรเดช   เกิดอิ่ม 12/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120094-9271180 กำลังดำเนินการ 
8447 นายจิรเมธ   ขาวปาน 84 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8448 นางสาวจีรนันท์   นามขาว 91 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 851200936685562  กำลังดำเนินการ 
8449 นายจีระพงศ์   ทองขาว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8450 นายจีระศักดิ์   ศิริล้วน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392