รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
826 เด็กชายรัชต์ธร   ขุนวงษ์ 16 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260กำลังดำเนินการ 
827 เด็กชายรัชนาถ   เพรี 46/1 ม.ุ6 บ.เขาวง ซ. ถ. ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  กำลังดำเนินการ 
828 เด็กหญิงรัชนีกร   ครายานนท์ 48/1 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
829 เด็กชายรัชพล   วาหะรักษ์ 175 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
830 เด็กชายรัฐสิทธิ์   จุรุพันธ์ 12/1 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120095-7742357 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
831 เด็กหญิงรัตติกา   โกบเม็ง 121/1 ม.2 บ.ราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120062-0650785 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
832 เด็กชายรัตนพล   ปิ่นทอง 10/2 ม.9 บ.บ้านหนองอ้อ ซ.- ถ.- ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110กำลังดำเนินการ 
833 นายรัตนพล   ชีทอง 80 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190087-2871311  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
834 เด็กชายรัตนพล   แซ่ตั้น 187 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190กำลังดำเนินการ 
835 นางสาวรัตนภรณ์   จันทร์จรัส 12 ม.- บ.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
836 เด็กชายรัตนศักดิ์   รัตนสุวรรณ 98/2 ม.6 บ.วังกะพี้ ซ.- ถ.- ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
837 นายรัตนะ   แก้วตาทิพย์ 340 ม.- บ.พิมาน ซ.- ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
838 เด็กชายรัตนเดช   พรมมาลา 140/18 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
839 เด็กชายรัตนโชติ   จันทร์เกษ 54/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
840 เด็กชายราชพัฒ   แพงคำศรี 38 ม.3 บ.พรสวรรค์ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
841 เด็กหญิงราตรี   หมันหย่อง 529 ม.2 บ.บ้านปากละงู ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
842 เด็กชายรายู   ประมงกิจ 1/68 ม.2 บ.บ้านเกาะช้าง ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000077880014 กำลังดำเนินการ 
843 นางสาวราวดี   น้อยหนู - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
844 เด็กชายริชาร์ด   ดีน 31/4 ม.3 บ.หนองกลางดง ซ.- ถ.- ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 701200861661562 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
845 นางสาวรินทิพย์   จิตต์โต๊ะหลำ 83/29 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
846 เด็กหญิงรินละนี   โส่แหละ 128/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
847 เด็กหญิงริษฎา   พัฒมณี 1/10 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 กำลังดำเนินการ 
848 เด็กหญิงรุสนา   หะยีกาเดร์ 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 941700937194344 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
849 เด็กหญิงรุสมีนี   เจ๊ะซอ 149 ม.2 บ.ปาเซปูเตะ ซ.- ถ.- ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 
850 เด็กชายรุสลัน   จือเนาะ 110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394