รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8501 นายธนาภรณ์   เกตุแก้ว 334 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140093-6377632 กำลังดำเนินการ 
8502 นายธนายุทธ   นวลสาแล 51 ม.12 บ.ห้วยหลวง ซ. ถ. ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210089-2642479  กำลังดำเนินการ 
8503 นายธนาวุฒิ   วรรณโสภา 172 ม.1 บ.นาเวียง ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
8504 นายธนาสิน   สาทก 39/2 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000824055176 กำลังดำเนินการ 
8505 นายธนาสิน   เชื้อทอง 30/48 ม.6 บ.- ซ.แปซิฟิก ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741300822205907 0822205907 กำลังดำเนินการ 
8506 เด็กชายธนเวช   ชาญกิจธนากุล 66 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 56 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200894959035 027378501 กำลังดำเนินการ 
8507 นายธนโชติ   ทองนิ่ม 61/52 ม.1 บ.- ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์200ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 850000812731579  กำลังดำเนินการ 
8508 นางสาวธมลวรรณ   อ่อนดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110087-1279907 กำลังดำเนินการ 
8509 นายธรรมรงค์   แผลงไพรี 275/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 650000992907274  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8510 นายธวัชชัย   รูปละออ 105 ม.19 บ.มะหินหลวง ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
8511 นายธวัชชัย   บุตรเพ็ง 57 ม.9 บ.ฝั่งแดง ซ.- ถ.- ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
8512 นายธวัชชัย   ไกยะวินิจ 63 ม.7 บ.บุ่งเขียว ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100943706651 กำลังดำเนินการ 
8513 นางสาวธวัลหทัย   ใจอดทน 235/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8514 นายธัชพล   สีระพันธ์ 225 ม.6 บ.ศาลาลัย ซ.- ถ.- ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180090-9623814 กำลังดำเนินการ 
8515 นางสาวธัญชนก   อยู่พันธ์ 5/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขสมบูรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000870313932 กำลังดำเนินการ 
8516 นายธัญฌา   ชูศิริ 173/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100811902790 กำลังดำเนินการ 
8517 นางสาวธัญญลักษณ์   มงคล 225 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 901400845657792 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8518 นางสาวธัญญารัตน์   แก้ววรรณะ 31 ม.9 บ.บ้านนาล้อม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8519 นางสาวธัญญาเรศ   สาลี 53/29 ม.4 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
8520 นางสาวธัญธิดา   ไชยสถาน 178 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
8521 นายธัญพิสิษฐ์   อยุ่ชยันตี 40 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8522 นางสาวธัญลักษณ์   สงทองมาก 95 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8523 นายธาดา   เหมสมิติ 333/151 ม.- บ.- ซ.ออนป้า ถ.สรรพาวุธ ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600863290251 027455808 กำลังดำเนินการ 
8524 นายธาดา   ชูเกตุ 23/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200837583287 กำลังดำเนินการ 
8525 นางสาวธานินี   ศรีสุภาวดี 279/19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300849337959 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384