รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8551 นายธีรภัทร์   แซ่จง 30 ม.- บ.- ซ.1 ถ.รวมวิทย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
8552 นายธีรภัทร์   พงษ์ศาสตร์ 151 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8553 นายธีรยุทธ   สายเเฉ่ง 5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
8554 นายธีรวัฒน์   ภาคแก้ว 38/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
8555 นายธีรศักดิ์   บุญมี 73 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8556 นายธีรศักดิ์   พึ่งงาม 126/5 ม.12 บ.บ้านหนองผือ ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 721800912761660 กำลังดำเนินการ 
8557 นายธีระ   สุภาพวรพร 155 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่ 0912974429  กำลังดำเนินการ 
8558 นายธีระ   ศรีพระจันทร์ 57 ม.1 บ.หนองบัว ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300623162187  กำลังดำเนินการ 
8559 นายธีระนัย   วงษาสาร 128 ม.7 บ.บ้านนาสะอาด ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900913295796 กำลังดำเนินการ 
8560 นายธีระพงษ์   หอมหวล 4212000232 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 71260082-2506407  กำลังดำเนินการ 
8561 นายธีระพล   กุญแจกล 462 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200852306710 021814095 กำลังดำเนินการ 
8562 นายธีระพันธ์   ศรีสุข 118 ม.11 บ.หนองเมืองชุ่ม ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8563 นายธีระวัฒน์   ลือวันคำ 33 ม.7 บ.กุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8564 นายธีระวัฒน์   วงค์จันทร์ 35 ม.1 บ.บ้านนาเวียง ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900844709675 กำลังดำเนินการ 
8565 นายธีระศักดิ์   ภาระหัตถ์ 308 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8566 นายธีระศักดิ์   เสาวภาพ 19 ม.3 บ.ดอนจิก ซ.- ถ.- ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300810622156 กำลังดำเนินการ 
8567 นายธีระศักดิ์   ไชยโกฏิ 4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
8568 นายธีรเจต   เสมาทอง 477 ม.1 บ.บ้านด่านเก่า ซ. ถ. ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8569 นายธีร์รัฐ   รุจน์รวีหิรัญ 295/4 ม.- บ.VIP ซ.11 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 300000813477459  กำลังดำเนินการ 
8570 นายธเนศ   ปินตะนา - ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8571 นายนคร   ุสุพร 66 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8572 นายนตินันท์   คำจันทร์ลา 337/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000095-6131918 กำลังดำเนินการ 
8573 นายนที   มีสังฆะ 28 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110กำลังดำเนินการ 
8574 นายนนทกร   นันทโภคากร 133 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140  กำลังดำเนินการ 
8575 นายนนทกร   อุเส็น 15 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385