รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8601 นางสาวนัฐชญา   สุระคำแหง 219/3 ม.4 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8602 นายนัฐพงษ์   หล่อมมีทรัพย์ 208 ม.9 บ.นาหว้าน้อย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8603 นายนัฐวัฒน์   ชัยชนะ 9/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 941800808616740 กำลังดำเนินการ 
8604 นางสาวนัดเดีย   อาวัง 17/12 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
8605 นายนัทพงษ์   ทัพพุน 127 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
8606 นางสาวนัทมวัลย์   นครแวด 211 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8607 นางสาวนัทรียา   โต๊ะอุมาลา 44 ม.- บ.- ซ.- ถ.จะปะกียาอุทิศ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000062-205-5819  กำลังดำเนินการ 
8608 นางสาวนันทกาญ   เล็กกระจ่าง 204/335 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000896901104 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8609 เด็กชายนันทพงศ์   แย้มวงษ์ 100 ม.7 บ.บ้านกุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8610 นางสาวนันทิยา   เที่ยงบุญ 95/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110085-190-3305  กำลังดำเนินการ 
8611 นายนันธพงศ์   แสงใส 287 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140091-3238504 กำลังดำเนินการ 
8612 นางสาวนัยนา   สุทธิโสม 87 ม.2 บ.บ้านอีกุด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8613 นางสาวนัสรียา   นพกะ 69/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130084-9995624 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8614 นางสาวนางสาวอาซูวาตี   อาแวแย๊ะ 30 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130กำลังดำเนินการ 
8615 นายนายประเสริฐ   เลื่อมคำ 335 ม.19 บ.นางาม ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
8616 นายนายพิเชษฐ์   ไวยธัญญกิจ 461/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300824107199 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8617 นายนายเอกภพ   ทองไหลมา 204 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8618 นายนายเอกลักษณ์   มังคลา 100 ม.13 บ.บ้านคึมข่า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
8619 นางสาวนารี   ไชยพันโท 142 ม.6 บ.สงยาง ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100854690312  กำลังดำเนินการ 
8620 นางสาวนารีรัตน์   ศรีบุรินทร์ 67 ม.2 บ.โพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8621 นางสาวนาเดีย   ทรัพย์สมบูรณ์ 53/13 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241700890826080  กำลังดำเนินการ 
8622 นางสาวนาเดียร์   อยู่เป็นสุข 74 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10000กำลังดำเนินการ 
8623 นางสาวนิชนันท์   มิ่งแก้ว 59 ม.5 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
8624 นายนิซอลาฮูดิน   โตะเล็ง 24 ม.- บ.- ซ.- ถ.ผังเมือง4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8625 นางสาวนิซูไฮลา   ปะแตเลาะ 63 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384