รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
851 เด็กชายรุสลัน   ซง 3/1 ม.3 บ.กูแบปาแย ซ. ถ. ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
852 เด็กชายรุ่งตะวัน   สุทธิเมฆล้อม 43 ม.- บ.- ซ.- ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
853 นายรุ่งรวิน   ทิณเสวก 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
854 เด็กชายรุ่งเพชร   อำพันทอง 164/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
855 เด็กชายรุ่งโรจน์   ยตะโคตร 131 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130กำลังดำเนินการ 
856 เด็กหญิงร่มขวัญ   สงสกุล 18/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 131700961423482  กำลังดำเนินการ 
857 เด็กหญิงฤทัยชนก   สุขเจริญ 9/2 ม.14 บ.รางหวาย ซ. ถ. ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
858 เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ศรีภิรมย์มิตร 12/4 ม.1 บ.ทุ่งบุหลัง ซ. ถ. ต.ฤทัยรัตน์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
859 เด็กหญิงลลิตา   ทับด้วง 62 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 701300622279661 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
860 เด็กหญิงลักษมี   มาดี - ม.1 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
861 เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ดอเลาะ 00 ม.2 บ.บ้านหัวช้าง ซ. ถ. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  กำลังดำเนินการ 
862 เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ดอเลาะ 00 ม.2 บ.บ้านหัวช้าง ซ. ถ. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  กำลังดำเนินการ 
863 เด็กหญิงลัดดาวัลย์   วงษ์สุวรรณ 50 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
864 นายลาพิศ   อินทร์สำราญ 42 ม.15 บ.ภูดิน ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120กำลังดำเนินการ 
865 เด็กชายลุกมาน   จารง 24 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 951100822676053 กำลังดำเนินการ 
866 เด็กชายลุตฟี   ลาเต๊ะ 29/3 ม.4 บ.ศรีท่าน้ำ ซ.0 ถ.0 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 0กำลังดำเนินการ 
867 เด็กชายวชิรวิทย์   ทองวัตร 23 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
868 เด็กชายวทัญญู   ล้อมนาค ุึ67 ม.3 บ.ตาเจียด ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
869 นางสาววนัสสนันท์   ใหม่จักร 116 ม.25 บ.เวียง ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
870 เด็กหญิงวนิดา   หมานดาโอะ 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.เขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
871 เด็กหญิงวนิตา   หะระตี 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 950000631020485 กำลังดำเนินการ 
872 เด็กหญิงวรกัญญา   เวียงนาค 307 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190กำลังดำเนินการ 
873 เด็กหญิงวรกานต์   ไตรรัตน์ 54 ม.1 บ.ทุ่งเทิง ซ. ถ. ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
874 นายวรชน   ดอนสระ 139 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
875 เด็กหญิงวรดา   เพรี 46/1 ม.6 บ.เขาวง ซ. ถ. ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394