รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8851 นายนราวุฒิ    อธิกะ 100 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 72 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8852 นายนรินทร์   ศรีแก้ว 40/204 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500615580865 กำลังดำเนินการ 
8853 นายนริศ   มุกดอกไม้ 203/182 ม.1 บ.- ซ.นาวสงวิลล่า ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000804484828 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8854 นางสาวนริศรา   ศิริวิริยะประเสริฐ 104 ม.8 บ.ไทยเจริญ ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
8855 นางสาวนริสรา   ย่าวังวันเด่น 13/3 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170085-9037701  กำลังดำเนินการ 
8856 นางสาวนฤมล   ค้าแพรดี  31/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8857 นางสาวนฤมล   คณะศรี 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 342500801049943  กำลังดำเนินการ 
8858 นางสาวนฤมล   เศษสุวรรณ 258 ม.19 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 038502220 กำลังดำเนินการ 
8859 นางสาวนฤมล   พวงบุตร 107 ม.1 บ.ท่าโพธิ์ศรี ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
8860 นายนฤเบศร์   กิ่งถา 52/45 ม.- บ.- ซ.ปรีดีพนมยงค์14 ถ.สุขุมวิท71 ต.แขวงพระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100867791089 กำลังดำเนินการ 
8861 นายนวรัตน์   สร้อยเพชร 277 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีสะเกษ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900858590500 กำลังดำเนินการ 
8862 นายนวัช   สุขยิ่ง 222/203 ม.1 บ.ลลิล ซ.สุขาภิบาล5(63) ถ.สุขาภิบาล5 ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8863 นางสาวนัฐชญา   สุระคำแหง 219/3 ม.4 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8864 นายนัฐพงษ์   หล่อมมีทรัพย์ 208 ม.9 บ.นาหว้าน้อย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8865 นายนัฐวัฒน์   ชัยชนะ 9/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 941800808616740 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8866 นางสาวนัดเดีย   อาวัง 17/12 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
8867 นายนัทพงษ์   ทัพพุน 127 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
8868 นางสาวนัทมวัลย์   นครแวด 211 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8869 นางสาวนัทรียา   โต๊ะอุมาลา 44 ม.- บ.- ซ.- ถ.จะปะกียาอุทิศ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000062-205-5819  กำลังดำเนินการ 
8870 นางสาวนันทกาญ   เล็กกระจ่าง 204/335 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000896901104 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8871 เด็กชายนันทพงศ์   แย้มวงษ์ 100 ม.7 บ.บ้านกุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8872 นางสาวนันทิยา   เที่ยงบุญ 95/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110085-190-3305  กำลังดำเนินการ 
8873 นายนันธพงศ์   แสงใส 287 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140091-3238504 กำลังดำเนินการ 
8874 นางสาวนัยนา   สุทธิโสม 87 ม.2 บ.บ้านอีกุด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8875 นางสาวนัสรียา   นพกะ 69/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130084-9995624 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396